Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Beroep franchisegever op exoneratiebeding verworpen!

25 oktober 2016

In een zogenaamde “prognosezaak” heeft de rechtbank Gelderland onlangs geoordeeld dat de franchiseovereenkomst tot stand is gekomen door ondeugdelijke prognoses afkomstig van franchisegever. Het beroep van franchisenemer op dwaling is gehonoreerd. Het daartegen gerichte beroep op een exoneratiebeding is afgewezen.

De zaak:

Het betrof hier een Pet Place franchiseovereenkomst (dierenwinkel franchise) die is aangegaan in 2012 waarbij voorafgaand een vestigingsplaatsanalyse (VPA) (inclusief omzetprognoses) was opgesteld en verstrekt aan franchisenemer. Franchisenemer heeft (mede) op basis van het VPA de franchiseovereenkomst gesloten.

De omzet en resultaten bleven vervolgens ver achter bij de prognoses uit het VPA. Franchisenemer heeft aanzienlijke verliezen geleden en de samenwerking is in 2014 geëindigd. In een gerechtelijke procedure vordert franchisenemer o.m. vernietiging van de franchiseovereenkomst en schadeloosstelling. Franchisenemer heeft achteraf een deskundige ingeschakeld om het VPA te beoordelen. Het rapport van de deskundige luidt o.m. dat het VPA onzorgvuldig en onvolledig is en dat de marktruimte te hoog is ingeschat.

De rechtbank:

De rechtbank concludeert dat de VPA fouten bevat (zij gaat uit van een onjuiste [te hoge] aantrekkingskracht van de Pets Place formule, onjuiste inwonertal, onjuiste locatie, onjuiste concurrentieanalyse), dat sprake is van ondeugdelijke prognoses en dat franchisenemer heeft gedwaald bij het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Ter afwering van de vorderingen van franchisenemer heeft franchisegever een beroep gedaan op het (zeer uitgebreide) exoneratiebeding uit de franchiseovereenkomst. Dat beding luidt o.m.:

“…
Wat betreft de terbeschikkinggestelde prognoses verklaart franchisenemer dat deze hem reëel voorkomen. Hij zal zich, althans franchisenemer wordt hiertoe door franchisegever in de gelegenheid gesteld en door franchisegever geadviseerd, tenminste zelfstandig te overtuigen van de deugdelijkheid van de uitgangspunten van de aan hem ter beschikking gestelde financiële prognose, alsmede de prognose zelf. Franchisenemer kan nimmer enige rechten ontlenen aan prognoses, waaronder eventuele investerings- en exploitatieprognoses, of ander indicaties met betrekking tot de exploitatie van de PETS PLACE –vestiging of de PETS PLACE franchiseorganisatie in de toekomst, uitgesproken of verstrekt door franchisegever. Dit geldt eveneens voor eventuele ten bate van franchisenemer verrichte vestigingsplaatsonderzoeken alsmede de daaruit voortvloeiende resultaten en/of conclusies. PETS PLACE biedt geen enkele garantie dat vorenbedoelde prognoses en/of indicaties overeenstemmen met de te realiseren resultaten; het uiteindelijke resultaat is immers primair afhankelijk van de werkzaamheden en de commerciële vaardigheden (het ondernemerschap) van franchisenemer.

De rechtbank oordeelt dat franchisenemer via het exoneratiebeding nadrukkelijk is gewezen op haar eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van (de controle van) de juistheid van de VPA. Echter nu de VPA – kort samengevat – ondeugdelijk is, dienen de gevolgen daarvan voor rekening van franchisegever te blijven, aldus de rechtbank. Het exoneratiebeding staat aan een geslaagd beroep op dwaling derhalve niet in de weg.

Tenslotte:

Het is goed dat franchisegevers franchisenemers adviseren om zelf prognoses op te laten stellen of verkregen informatie goed op juistheid te (laten) checken. Desondanks geldt als uitgangspunt dat een (kandidaat) franchisenemer af mag gaan op informatie van franchisegever, dat deze in dat licht bezien een beperkte eigen onderzoeksplicht heeft, dat franchisegever verplicht is om geen ondeugdelijke prognoses te verstrekken en dat die verplichting niet terzijde kan worden geschoven door een exoneratiebeding.

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 25 oktober 2016