Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Consequenties erfgenamen bij dood franchisenemer

21 augustus 2012

Het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft onlangs geoordeeld in een zaak waarbij de ondernemer was overleden en waarbij zijn vrouw werd aangesproken op verschuldigde huurpenningen voor de gehuurde bedrijfsruimte gedurende de gehele huurperiode die pas vier jaar later af zou lopen.

In deze zaak gaat het om een ondernemer, een exploitant van een wokrestaurant, die werd doodgeschoten in zijn zaak. Het wokrestaurant is na de dood van de eigenaar gesloten. De vrouw van de ondernemer heeft hierop de huur opgezegd nadat was gebleken dat er geen nieuwe exploitant te vinden was. De verhuurder accepteert de opzegging niet. De verhuurder wendt zich hierop tot de rechtbank en verzoekt om ontbinding van de huurovereenkomst in verband met het feit dat de vrouw de huurpenningen onbetaald liet. Daarnaast vordert hij ook alle toekomstige huurpenningen tot aan het einde van de huurovereenkomst.

De kantonrechter ontbindt de huurovereenkomst maar wijst het verzoek van de verhuurder om de toekomstige huurpenningen af. Hieraan legt de kantonrechter ten grondslag dat de vrouw de huurovereenkomst mocht opzeggen in verband met het overlijden van haar man. In de wet is geregeld dat een erfgenaam een huurovereenkomst mag opzeggen met een termijn van tenminste zes maanden.

De verhuurder verzet zich tegen de uitspraak van de kantonrechter en stelt hoger beroep in. In het hoger beroep stelt de verhuurder dat de vrouw, bij wijze van garantstelling, heeft medegetekend. Op basis hiervan stelt de verhuurder dat de vrouw medehuurder is.

Het hof toetst of de vrouw inderdaad moet worden aangemerkt als medehuurder. Het hof stelt, dat het enkele feit dat de vrouw in de huurovereenkomst wordt aangeduid als huurder, onvoldoende is om de conclusie te kunnen dragen dat de vrouw als medehuurder hoofdelijk gebonden is aan alle verplichtingen uit huurovereenkomsten. Uit de huurovereenkomst komt immers duidelijk naar voren dat de man handelde als ondernemer terwijl ten aanzien van de vrouw is opgenomen dat zij middels medeondertekening garant staat voor alle financiële verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Het hof oordeelt verder dat er in het dossier geen aanwijzingen zijn waaruit zou blijken dat de vrouw het restaurant mede zou exploiteren. Derhalve oordeelt het hof dat de vrouw niet valt aan te merken als medehuurder en kan de huurovereenkomst met een opzegtermijn van zes maanden worden opgezegd. In deze zaak werd geen beroep gedaan op ontbinding van de huurovereenkomst op grond onvoorziene omstandigheden. De vraag is of een dergelijk beroep de vrouw eventueel ook had kunnen baten.

Veel franchisenemers zijn eveneens gebonden aan een huurovereenkomst bedrijfsruimte. Daarbij wordt door de verhuurder vaak een garantstelling gevraagd bijvoorbeeld door medeondertekening van een echtgenoot. Indien de echtgenoot dan ook mee werkt in het bedrijf, hetgeen niet ondenkbaar is, kan de echtgenoot worden aangemerkt als medehuurder waardoor, indien sprake is van onvoorziene omstandigheden zoals het plotseling overlijden van de franchisenemer, de echtgenoot noodgedwongen de huurovereenkomst moet voortzetten. Dit terwijl het overlijden van de franchisenemer vaak het einde van de franchiserelatie betekent. Derhalve is het goed om na te gaan in wie in welke contracten garant staat, of er sprake is van een koppeling van bijvoorbeeld de huurovereenkomst en de franchiseovereenkomst en wat de consequenties zijn indien de franchisenemer komt te overlijden. Ga dit daarom na en win inlichtingen in indien de consequenties mogelijk financiële nadelen opleveren voor de erfgenamen zodat hierop kan worden geanticipeerd.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 21 augustus 2012