Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Ontwikkelingen Nederlandse Franchise Code en Franchise Wetgeving

Januari 2018: Europese Commissie rapporteert over franchisesector en komt met richtsnoeren met best practices voor functioneren van franchising.

Oktober 2017: in het Regeerakkoord is opnieuw expliciet is bevestigd dat er aanvullende wetgeving op het gebied van franchise komt om de positie van franchisenemers in de precompetitieve fase te versterken.

September 2017: het Europees Parlement neemt met overweldigende meerderheid het rapport over aanpak van misstanden bij franchise aan. In dat rapport wordt opgemerkt dat de franchisenemer vaak de zwakkere partij is in de verhouding met franchisegever en wordt gewezen op de noodzaak van evenwichtige franchiseovereenkomsten. Ook wordt gesteld dat franchisegever en franchisenemer zich redelijk en eerlijk jegens elkaar moeten opstellen en dat zij klachten, bezwaren en geschillen via openhartige, transparante, redelijke en directe communicatie moeten oplossen. Deze uitgangspunten stroken volledig met de uitgangspunten van de NFC die immers meer evenwicht, transparantie en overleg bevordert.

Mei 2017: de Raad voor de Rechtspraak haar waardering uitgesproken voor het Wetsvoorstel Franchise. De Raad voor de Rechtspraak is een onafhankelijk adviescollege van de overheid. Zij adviseert over nieuwe wetsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak; haar adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad kan zich op hoofdlijnen verenigen met het Wetsvoorstel Franchise en geeft in overweging om het voorstel op enkele onderdelen verder te verduidelijken of toe te lichten.

April 2017: het concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise (hierna: “Wetsvoorstel Franchise”) is gepubliceerd.

Oktober 2016: de Minister van Economische Zaken geeft opdracht voor de wettelijke verankering van de NFC teneinde sectorbrede implementatie te borgen.

Februari 2016: de Nederlandse Franchise Code (NFC) is definitief geworden.