Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Franchisewetgeving en NFC: alle seinen staan op groen!

16 november 2017

 

Op 17 februari 2016 is de Nederlandse Franchise Code (NFC) aangeboden aan de Minister van Economische zaken. De NFC is opgesteld door een schrijfgroep met vertegenwoordigers van franchisenemers en franchisegevers versterkt met denktanks aan beide zijden. Zij beoogt de balans  tussen franchisegevers en franchisenemers te verbeteren. De NFC is een richtinggevend kader met moderne en breed gedragen opvattingen over goed franchisenemer- en franchisegeverschap in de vorm van gedragsnormen. Zij bevordert transparantie, integriteit en overleg. De NFC wil gedrag vooraf beïnvloeden zodat partijen zich bij het aangaan en de uitvoering van de franchiseovereenkomst goed bewust zijn van elkaars gerechtvaardigde belangen. Daarmee stijgt de kans op een succesvolle samenwerking en kunnen mislukkingen zoveel mogelijk worden voorkomen. De NFC is in het belang van alle bij franchise betrokken partijen.

Diverse franchiseorganisaties, waaronder The Readshop (meer dan 150 vestigingen) en Expert (vertegenwoordigd in 20 landen waaronder in Nederland met rond de 140 vestigingen) passen de NFC inmiddels toe.

In oktober 2016 heeft de Minister van Economische Zaken opdracht gegeven tot wettelijke verankering van de NFC teneinde sectorbrede implementatie te borgen.

Op 12 april 2017 is het concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise (hierna: “Wetsvoorstel Franchise”) gepubliceerd. Gedurende 6 weken heeft het voorstel ter consultatie voorgelegen. Veel franchisegevers, franchisenemers, deskundigen en betrokkenen uit de branche hebben gereageerd. Vanuit franchisenemerszijde waren de reacties ronduit positief en vanuit franchisegeverszijde waren de reacties wisselend; variërend van positief tot kritisch of zelfs negatief. In de zomer 2017 hebben ronde tafelgesprekken plaats gevonden in de (nieuwe) Tweede Kamer waarin de politiek door franchisegevers, franchisenemers en deskundigen is voorgelicht over de NFC en het Wetsvoorstel Franchise.

Vanwege het aantreden van de nieuwe regering is het proces rond het Wetsvoorstel Franchise in oktober 2017 logischerwijs tijdelijk “on hold” gezet. Dat geeft de nieuwe regering de gelegenheid om kennis te nemen van de achtergrond en totstandkoming van de concept wet.

Het is dan ook zeer positief dat in het Regeerakkoord opnieuw expliciet is bevestigd dat er aanvullende wetgeving op het gebied van franchise komt om de positie van franchisenemers in de precompetitieve fase te versterken. Daarmee is de weg vrij om de behandeling van de implementatie van het Wetsvoorstel Franchise te vervolgen.

In september 2017 nam het Europees Parlement met overweldigende meerderheid het rapport over aanpak van misstanden bij franchise aan. In dat rapport wordt opgemerkt dat de franchisenemer vaak de zwakkere partij is in de verhouding met franchisegever en wordt gewezen op de noodzaak van evenwichtige franchiseovereenkomsten. Ook wordt gesteld dat franchisegever en franchisenemer zich redelijk en eerlijk jegens elkaar moeten opstellen en dat zij klachten, bezwaren en geschillen via openhartige, transparante, redelijke en directe communicatie moeten oplossen. Deze uitgangspunten stroken volledig met de uitgangspunten van de NFC die immers meer evenwicht, transparantie en overleg bevordert.

In haar brief van 31 mei 2017 heeft de Raad voor de Rechtspraak haar waardering uitgesproken voor het Wetsvoorstel Franchise. De Raad voor de Rechtspraak is een onafhankelijk adviescollege van de overheid. Zij adviseert over nieuwe wetsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak; haar adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad kan zich op hoofdlijnen verenigen met het Wetsvoorstel Franchise en geeft in overweging om het voorstel op enkele onderdelen verder te verduidelijken of toe te lichten.

Al met al lijken alle seinen op groen te staan voor implementatie van het Wetsvoorstel Franchise. Nut, noodzaak en kwaliteit van het Wetsvoorstel Franchise en de NFC zijn door meerdere onafhankelijke, deskundige instanties getoetst. Het is nu aan de politiek om de implementatie te voltooien en het Wetsvoorstel Franchise tot wet in formele zin te maken.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 16 november 2017