Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Hoge Raad: franchisegever aansprakelijk voor ondeugdelijke prognoses!

27 februari 2017

De Hoge Raad heeft in een belangwekkend arrest d.d. 24 februari 2017 (Street One) geoordeeld dat een franchisegever die zelf prognoses verstrekt aan een kandidaat franchisenemer aansprakelijk is, indien onzorgvuldigheid heeft geleid tot fouten in de prognose!

De Hoge Raad verduidelijkt daarmee de norm die is gesteld in zijn arrest uit 2002 (Paalman / Lampenier). Daarin is geoordeeld dat een franchisegever aansprakelijk is voor ondeugdelijke prognoses die zijn opgesteld door een derde indien dat rapport ernstige fouten bevat, franchisegever van die fouten op de hoogte is en desondanks franchisenemer daar niet op wijst. Deze norm is nadien door verschillende lagere rechters ook toegepast op gevallen waarin de prognoses door franchisegevers zelf waren opgesteld. Geoordeeld werd dan – met verwijzing naar Paalman/Lampenier – dat franchisegever niet onrechtmatig had gehandeld als deze niet wist van ernstige fouten in de door hemzelf opgestelde prognoses.

De Hoge Raad geeft nu duidelijkheid: de franchisegever die prognoses aan een kandidaat franchisenemer verstrekt en zelf het onderzoek heeft uitgevoerd, kan ook aansprakelijk zijn uit hoofde van onrechtmatige daad vanwege onzorgvuldig handelen zonder dat de franchisegever weet dat het rapport fouten bevat en wel indien onzorgvuldigheid van de franchisegever (of van een persoon voor wie hij aansprakelijk is) heeft geleid tot de fouten in het rapport.

Voor de praktijk betekent dit, 15 jaar na Paalman/Lampenier, dat:

  1. indien een prognose is opgesteld niet door franchisegever maar door een derde (extern bureau) dan mag franchisegever net als franchisenemer afgaan op de juistheid van die prognose; slechts als franchisegever weet dat de prognose ernstige fouten bevat en dat niet meldt aan franchisenemer handelt zij onrechtmatig. Franchisenemer zal zich voor de foute prognose jegens franchisegever nog wel op dwaling kunnen beroepen; voor een vordering uit hoofde van onrechtmatige daad zal franchisenemer zich echter rechtstreeks tot de derde (opsteller van het rapport) dienen te richten;

 

  1. indien een prognose is opgesteld door franchisegever zelf dan kan franchisegever aansprakelijk zijn op grond van onrechtmatige daad indien bij het opstellen / verstrekken van de prognose onzorgvuldig is gehandeld en die onzorgvuldigheid heeft geleid tot fouten in de prognose.

 

Voor de praktijk betekent dit dat franchisegevers die ondeugdelijke prognoses verstrekken aan de norm van “Street One” zullen worden getoetst en niet langer aan “Paalman/Lampenier”!

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 27 februari 2017