Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Over de drempel: Wet franchise

24 september 2020

Nieuwe Wet franchise

Op 31 december gaat de franchisebranche over de drempel; de nieuwe Wet franchise is vanaf dat moment van toepassing. Het is een historische gebeurtenis waarbij de verhouding franchisegever – franchisenemer bij wet is geregeld en iets minder ongelijkwaardig wordt. Door middel van uitgebreide informatieverplichtingen zullen naar verwachting minder franchiseovereenkomsten worden gesloten die (achteraf gezien) beter niet konden worden aangegaan. Betere, meer en tijdige informatie zal bovendien de transparantie en het onderlinge overleg bevorderen hetgeen de franchiseverhoudingen ten goede zal komen.

Drempelwaarde

Één van de kernelementen van de nieuwe Wet franchise is de zogenaamde drempelwaarde. Deze   beoogt transparantie en overleg te bevorderen. Kort gezegd heeft een franchisegever straks voor het doorvoeren van wijzigingen met een impact voor franchisenemers boven een bepaalde financiële drempel toestemming nodig van franchisenemers. Dat kan door instemming van de meerderheid van de franchisenemers (via collectief overleg) dan wel van elk van de franchisenemers die door de wijziging “geraakt” worden. De waarde moet in de franchiseovereenkomst worden opgenomen en zal in overleg tussen franchisegever en franchisenemer moeten worden bepaald. Hoe hoog de drempel moet zijn zal o.m. afhangen van het type formule en het segment waarin wordt geopereerd. Gezocht zal worden naar een grenswaarde die ergens ligt tussen voldoende flexibiliteit voor franchisegever en bescherming voor franchisenemers tegen te grote financiële consequenties van voorgenomen wijzigingen.

Overleg

Sommigen zijn bevreesd dat de drempelwaarde in de weg zal staan aan innovaties en noodzakelijke wijzigingen. Die vrees lijkt ongegrond. Franchisenemers hebben net als hun franchisegever belang bij innovaties en een aantrekkelijke, up-to-date formule waarmee zij immers ook hun geld verdienen. Belangrijk is dat een goede overlegstructuur wordt opgezet. Als dat geregeld is kunnen franchisegever en franchisenemers effectief, slagvaardig en tijdig tot de juiste besluitvorming komen over wijzigingen die de drempelwaarde overstijgen.

Drempelvrees?

Franchisegevers die de drempel zodanig hoog willen stellen dat het daarmee beoogde instemmingsrecht feitelijk buiten effect wordt gesteld handelen in strijd met goed franchisegeverschap. Hetzelfde geldt voor franchisenemers die uitsluitend akkoord willen gaan met een zodanig lage drempel dat franchisegever voor vrijwel elke wijziging toestemming behoeft; een dergelijke opstelling is in strijd met goed franchisenemerschap. Goed franchisegever- en franchisenemerschap is ook onderdeel van de nieuwe Wet franchise.

De Wet franchise biedt franchisegevers en franchisenemers daarnaast een periode van maximaal twee jaar voor het bepalen van de drempelwaarde.

Er is kortom geen reden voor drempelvrees!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 24 september 2020