Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Opinie

Wet franchise goed voor de branche!

30 augustus 2020

Na vele jaren van getouwtrek zal vanaf 1 januari 2021 de nieuwe Wet franchise gelden.  Het is een historisch moment voor de franchise praktijk nu die wet de intrinsiek afhankelijke  positie van franchisenemers formeel erkent en hun positie versterkt.

Opzet Wet franchise

De Wet franchise is goed doordacht en logisch van opzet. Zij heeft oog voor in de praktijk  voorkomende knelpunten en biedt handvatten om deze op te lossen. De wet bevordert  transparantie waardoor franchisenemers beter geïnformeerd kunnen besluiten. De wet bevordert ook overleg tussen franchisegever en franchisenemer. Daardoor zal meer oog zijn voor elkaars belangen.

Transparantie

De wet verplicht franchisegever om een kandidaat franchisenemer uitvoerig te informeren. Zij worden daardoor beter in staat gesteld om kansen en risico’s van het aansluiten bij een franchiseorganisatie te wegen. De termijn van beraad van (minimaal) vier weken – gedurende welke geen franchiseovereenkomst mag worden gesloten – moet garanderen dat de kandidaat franchisenemer ook werkelijk voldoende tijd heeft om de informatie tot zich te nemen. Zo nodig kan deze nader onderzoek doen, deskundigen raadplegen of extra informatie opvragen. Dit past bij de onderzoeksplicht van een (kandidaat) franchisenemer die ook is opgenomen in de Wet franchise.

Overleg

De Wet franchise verplicht franchisegever om voorgenomen wijzigingen in de formule tijdig te communiceren. Dat stelt franchisenemer in de gelegenheid om aanpassingen in de exploitatie door te voeren of daarover in gesprek te gaan. Gaat het om wijzigingen met financiële gevolgen boven een vastgestelde drempel dan heeft franchisegever onder de nieuwe wet instemming nodig van franchisenemers. Dat zal naar verwachting leiden tot meer overleg over nut, noodzaak en consequenties van dergelijke wijzigingen. Als franchisenemers overtuigd zijn van het belang van wijzigingen dan zullen die sneller en met meer draagvlak kunnen worden doorgevoerd. Door het instemmingsrecht zal eenzijdig afdwingen niet meer aan de orde zijn.

Conclusie

Meer overleg, betere informatievoorziening en meer balans (instemmingsrecht) zullen tot minder franchise ongelukken leiden. Het zal de franchisesamenwerking positief beïnvloeden. Franchisenemers zullen beter geïnformeerd acteren en beter in de gelegenheid zijn op te komen voor hun  belangen. Franchisegevers zullen meer rekening moeten houden met hun franchisenemers. Daarmee kan ook invulling worden gegeven aan de verplichting om zich als goed franchisenemer respectievelijk goed franchisegever jegens elkaar te gedragen.

De Wet franchise zal leiden tot meer afstemming, betere informatievoorziening en meer bewustzijn voor wederzijdse belangen. Dat zal de franchisebranche als geheel ten goede komen!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 30 augustus 2020