Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Franchisenemers, hoed u voor faillissement!

27 september 2012

 

De rechtbank Almelo heeft recentelijk geoordeeld dat een ex-franchisenemer, die door een niet lopende formule in de financiële problemen was geraakt, door een schenking aan zijn kinderen niet te goede trouw was om in aanmerking te komen voor de wettelijke schuldsanering.

De man was in van mei 2008 tot en met juli 2011 franchisenemer van De Hypotheek Associatie B.V. ook wel bekend als De Hypotheker. Om te kunnen starten als franchisenemer had hij de vestiging te Nijverdal voor een bedrag ad € 850.000,- gekocht. Omdat de omzet achter bleef bij de verwachtingen heeft de franchisenemer een extra vestiging in Rijssen geopend in de hoop daarmee extra omzet te genereren waardoor het verlies van de vestiging te Nijverdal kon worden gecompenseerd.. Het bedrag dat hiermee gemoeid was bedroeg € 100.000,-.

De zaken gingen niet goed en de franchisegever heeft hierop de beide vestiging terug gekocht voor een bedrag ad € 376.000,00. De goodwill die de franchisenemer voor de vestigingen had betaald, ongeveer € 500.000,-, was in drie jaar geheel verdampt.

Begin 2011 verkeerde de onderneming van de franchisenemer al geruime tijd in zwaar weer waardoor de franchisenemer zich op dat moment al had gewend tot de schuldhulp. De franchisenemer beschikte begin 2011 samen met zijn vrouw, met wie hij in gemeenschap van goederen is getrouwd, ook over een belastingteruggave van € 16.000,-, welke teruggave zij niet hebben gebruikt om hun schulden af te lossen, doch welke teruggave zij aan hun kinderen hebben geschonken.

De franchisenemer en zijn vrouw hebben een schuldenlast van in totaal € 663.150,79. In het kader van de afwikkeling van de schuldenlast hebben zij een akkoord aangeboden aan de schuldeisers. De schuldeisers zijn niet akkoord gegaan met het aanbod. In dat kader hebben de franchisenemer en zijn vrouw om toegelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling verzocht.

De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank overweegt dat men geen schenkingen van een aanzienlijke omvang kan doen, terwijl men vervolgens een beroep moet doen op de algemene middelen (in dit geval bijstand). Derhalve zijn de gedane schenkingen volgens de rechtbank niet te goeder trouw verricht en worden de ex-franchisenemer en zijn vrouw niet toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling.

Veel franchisenemers gaan een franchiserelatie aan met een eenmanszaak of een VOF. Een gevolg hiervan is dat, indien het financieel niet goed gaat met de onderneming, de franchisenemer in principe zijn gehele (privé)vermogen moet aanwenden om schulden te voldoen. In veel gevallen blijkt dat niet mogelijk omdat de schuldenlast te hoog is (in het onderhavige geval ging het om een schuld van ruim € 660.000,-). Als er geen akkoord of betalingsregeling kan worden getroffen met de schuldeisers, kan dit betekenen dat de franchisenemer persoonlijk (dus in privé) failliet gaat. In het geval van een faillissement van een privé persoon zal het gehele vermogen van die persoon te gelde worden gemaakt ten gunste van de schuldeisers, waarna een uitdeling aan de schuldeisers volgt. Anders dan in geval van faillissement van een besloten vennootschap (die na afwikkeling van het faillissement) ophoudt te bestaan, geldt voor failliete privépersonen dat na opheffing van het faillissement de onbetaald gebleven schulden herleven.
Om natuurlijke personen niet de rest van hun leven op te zadelen met schulden die men nooit kan afbetalen, heeft de wetgever de wettelijke schuldsaneringsregeling in het leven geroepen. Indien je wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsanering en indien je voldoet aan de strenge eisen van de schuldsanering, kunnen de schulden na drie jaar worden kwijtgescholden waarna men door kan met een zogenaamde ″schone lei″. Om in aanmerking te komen voor de wettelijke schuldsanering moet men te goeder trouw zijn ten aanzien van de ontstane schulden en dient men er alles aan te doen om schuldeisers te voldoen zonder dat sprake is van bevoordeling van één van de schuldeisers.

Door de eigen kinderen –onverplicht – te bevoordelen ten nadele van bestaande schuldeisers, waren de franchisenemer en zijn vrouw volgens de rechtbank niet te goeder trouw en konden zij geen aanspraak maken op de wettelijke schuldsaneringsregeling. Dit betekent waarschijnlijk dat binnen afzienbare tijd hun faillissement zal worden uitgesproken.

Een persoonlijk faillissement kan men voorkomen!

Indien u nog geen franchisenemer bent dient u zich af te vragen in welke rechtsvorm u de franchiseovereenkomst aan gaat en of u uw privévermogen geheel wenst aan te wenden voor uw franchiseonderneming. Indien u uw privévermogen wilt scheiden van uw franchiseonderneming, en dit zo wilt houden, dient u niet als eenmanszaak te starten. Bent u getrouwd of is sprake van een geregistreerd partnerschap, en wil u als eenmanszaak starten, zorg dan dat het vermogen van beide partners wordt gescheiden zodat, mocht u in zwaar weer komen te verkeren, uw partner met zijn/haar vermogen niet wordt betrokken bij een eventueel faillissement.

Bent u al wel franchisenemer dan kunt u in bepaalde gevallen uw eenmanszaak omzetten in een besloten vennootschap.

Bent u franchisenemer en loopt de zaak niet zoals geprognosticeerd, trek tijdig aan de bel, ga met uw franchisegever in overleg en zorg dat er concrete afspraken worden gemaakt zodat u de prognoses wel kunt halen. Laat daarnaast uw schulden niet zodanig oplopen zodat u nooit meer uit de schulden komt, ga zodanig tijdig in overleg met uw schuldeisers en tref eventueel betalingsregelingen of stap desnoods tijdig uit en onderzoek de mogelijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling.

In alle gevallen: win tijdig (liever te vroeg dan te laat!) advies bij deskundigen in!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 27 september 2012