Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Franchiseraad: nut en noodzaak

20 februari 2018

Goed georganiseerde franchiseformules voorzien in een gestructureerd overleg met hun franchisenemers. Dat kan in een zogenaamde “Franchiseraad” waarbij vertegenwoordigers van franchisenemers en franchisegever geregeld bij elkaar komen om te overleggen over allerlei onderwerpen die gaan over de formule en de samenwerking.

Meestal is de Franchiseraad geschikt om collectieve vraagstukken te behandelen, zoals het doorvoeren van veranderingen aan de formule, eventuele wijzigingen in de standaard franchiseovereenkomst, nieuwe producten of diensten, bepaalde marketing- en reclameacties, collectief ervaren problemen met leveranciers, ervaringen met de formule en nieuwe ideeën of kansen, enz., enz.. Belangrijk is ook dat de franchisenemers evenwichtig vertegenwoordigd zijn, dus bij voorkeur door franchisenemers van verschillende “grootte” maar ook bijvoorbeeld geografisch gespreid.

Van belang bij een Franchiseraad is dat er een duidelijk reglement is waarin is omschreven hoe de Franchiseraad werkt en welke besluitvorming (en op welke wijze) daarbinnen plaats vindt. Een goed franchiseraad reglement bevat duidelijke afspraken over de besluitvorming en de gebondenheid daaraan zowel voor franchisenemers als franchisegever. Voor sommige onderwerpen kan een adviesrecht en voor sommige onderwerpen kan een instemmingsrecht worden afgesproken. Bij instemmingsrechten kan een besluit door franchisegever niet worden genomen dan na instemming van de Franchiseraad. Bij een adviesrecht adviseert de Franchiseraad de franchisegever over bijvoorbeeld voorgenomen wijzigingen aan het assortiment. Zaak is wel dat indien franchisegever het advies van de Franchiseraad niet zou willen volgen, deze verplicht is om duidelijk onderbouwd uit te leggen waarom het advies niet wordt opgevolgd. Indien in zo’n geval er een verschil van mening blijft tussen franchisegever en de Franchiseraad zou een “geschillencommissie” of een ander raadgevend orgaan uiteindelijk uitkomst moeten bieden met een definitief advies. Het grote voordeel van een goed gestructureerd overlegorgaan tussen franchisegever en franchisenemers is dat er met meer begrip voor elkaars belangen en uiteindelijk met meer draagvlak, beslissingen worden genomen in het belang van de betrokken franchisepartners. Beslissingen die na en in (gestructureerd) overleg worden genomen zijn “by far” te prevaleren boven eenzijdig genomen beslissingen zonder collectief draagvlak!

De Nederlandse Franchise Code (NFC) bevordert collectief overleg. Er zijn diverse bepalingen in de NFC opgenomen die zien op het tot stand brengen van gestructureerd collectief overleg tussen franchisenemers en franchisegever. Zo bepaalt artikel 2.6 dat franchisegever en franchisenemer het oprichten van één onafhankelijke franchisenemersvertegenwoordiging bevorderen (meestal een franchisenemersvereniging) en dat er gestructureerd overleg plaats vindt tussen franchisegever en de onafhankelijke franchisenemersvertegenwoordiging. De NFC beoogt op die wijze de samenwerking tussen franchisepartners te bevorderen en zo mogelijk te verbeteren.

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 20 februari 2018