Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Franchiseraad

De meeste goed georganiseerde franchiseorganisaties hebben een franchiseraad. Een franchiseraad is geen franchisenemersvereniging of franchisenemersorganisatie. Een franchiseraad is een overlegorgaan waarin zowel franchisegever als franchisenemers zijn vertegenwoordigd. De franchiseraad adviseert – gevraagd en ongevraagd – over alle aangelegenheden betreffende de formule en de franchiseorganisatie. Meestal is ook een franchisereglement opgesteld. Dit reglement regelt de wijze waarop de franchiseraad functioneert, het aantal keren dat zij bijeenkomt, de onderwerpen waarover geadviseerd kan worden, etc. etc..
Een franchiseraad heeft – anders dan een franchisevereniging – geen rechtspersoonlijkheid en kan als zodanig dan ook niet optreden in het maatschappelijk verkeer. Het is een overlegplatform voor franchisenemers en franchisegever. De franchiseraad kan ook niet in een gerechtelijke procedure optreden.

Soms kan een beslissing van de franchiseraad bindend zijn voor zowel franchisenemers als franchisegever. Dit hangt af van de inhoud van het franchisereglement alsmede van de individuele franchiseovereenkomsten. Is in de franchiseovereenkomst niets opgenomen over de bindende kracht van beslissingen van de franchiseraad dan is de individuele franchisenemer niet gebonden. Beslissingen van de franchiseraad zullen geen kernverplichtingen uit de individuele franchiseovereenkomsten kunnen wijzigen.

Overleg met de franchiseraad is van belang voor een franchiseorganisatie om haar formule te verbeteren, kennis te nemen van ervaringen van franchisenemers uit de praktijk en om draagvlak te creëren voor voorgenomen wijzigingen binnen de formule. Voor franchisenemers is het een instrument om mee te werken aan ontwikkeling van de formule, verbetering van de franchiseorganisatie en om invloed uit te oefenen op (onderdelen van) het beleid van franchisegever.

Er bestaat geen verplichting voor franchisegever om een franchiseraad op te richten. In de franchiseraad zitten meestal (ongeveer) evenveel vertegenwoordigers van franchisenemers als van franchisegever. Bij een goed functionerende franchiseraad is het ongebruikelijk om belangrijke beslissingen over de franchiseorganisatie of de franchiseformule niet (eerst) aan de franchiseraad voor te leggen.