Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Geschillenbeslechting via bemiddeling niet afdwingbaar!

30 juni 2015

De rechtbank Noord-Holland heeft recent geoordeeld dat zij bevoegd is om te oordelen in een geschil ook al hebben partijen in de franchiseovereenkomst afgesproken dat zij eerst zullen trachten dat geschil op te lossen via bemiddeling overeenkomstig het Reglement van de Nederlandse Franchise Vereniging.

In de franchiseovereenkomst is bepaald dat partijen, (pas) nadat het onmogelijk is gebleken een geschil op te lossen met behulp van bemiddeling, daarover een gerechtelijke procedure kunnen starten. In deze zaak stelt franchisenemer dat de rechtbank niet bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van franchisegever (Palletvoordeel) omdat nog niet voldoende is getracht via bemiddeling het geschil op te lossen. Franchisegever betwist dit en stelt dat bemiddeling een gepasseerd station is.

De rechtbank oordeelt dat het bemiddelingsbeding niet kan worden aangemerkt als een arbitraal beding of een beding van bindend advies. In feite hebben partijen niet meer dan een inspanningsverplichting op zich genomen om geschillen met behulp van bemiddeling tot een oplossing te brengen. Aan een dergelijk beding kunnen niet dezelfde consequenties verbonden worden als aan een arbitragebeding of een overeenkomst tot bindend advies waarin partijen de gewone rechter hebben uitgesloten om te beslissen over bepaalde geschillen. Waar arbitrage en bindend advies afzonderlijk in de wet zijn geregeld en een door partijen aangewezen arbiter of bindend adviseur bindend beslist omtrent het geschil, is bij het bemiddelingsbeding het uitgangspunt dat partijen op basis van wederzijdse bereidheid met behulp van een bemiddelaar zelf een oplossing van hun geschil zoeken. Dit brengt met zich dat een partij zich ingeval van het ontbreken van die bereidheid terug kan trekken en zich tot de gewone rechter kan wenden. De omstandigheid dat Palletvoordeel zich niet eerst tot de NFV heeft gewend, brengt dus niet met zich dat de rechtbank onbevoegd is om van de vordering van franchisegever kennis te nemen, aldus het vonnis.

Geschillenbeslechting via bemiddeling of mediation vergt een welwillende bereidheid van beide partijen om te zoeken naar een oplossing met oog voor wederzijdse belangen. Voordeel kan zijn dat het soms sneller en goedkoper tot een duurzame oplossing leidt. Partijen kunnen dan hun samenwerking voortzetten of op een goede en effectieve wijze afscheid nemen. De oplossing wordt buiten de rechter om bereikt met het voordeel dat negatieve publiciteit meestal uitblijft. De belangrijkste voorwaarde is dat beide partijen oprecht de wens hebben er uit te komen. Dat vergt oog voor de belangen van de andere partij. Als er voor die “andere” belangen om welke reden ook geen plaats is bij het zoeken naar een gewenste oplossing, kan beter gekozen worden voor een “gewone” gerechtelijke procedure. Daarbij dienen partijen zich goed te realiseren dat ook het verloop en de uitkomst van een “gewone” gerechtelijke procedure zelden met zekerheid zijn te voorspellen!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 30 juni 2015