Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Hema en goed franchisegeverschap

8 september 2020

Krachtens de per 1 januari 2021 geldende Wet franchise dienen franchisegever en franchisenemer zich behoorlijk tegenover elkaar te gedragen. Dit is expliciet vastgelegd in artikel 912 van de wet. Artikel 912 bepaalt dat beide partijen zich jegens elkaar als goed franchisegever respectievelijk goed franchisenemer dienen te gedragen.

Wat van een goed franchisegever mag worden verwacht hangt af van alle omstandigheden van het geval. Een rol spelen bijvoorbeeld de omvang en type van de formule, de branche, ervaring, marktomstandigheden en de maatschappelijke ontwikkelingen. Steeds zal het aankomen op beoordeling van gedrag in het licht van die omstandigheden. Dat alles wordt getoetst aan de norm van redelijkheid en billijkheid. Door maatschappelijke ontwikkelingen kunnen die normen wijzigen.

Volgens de toelichting op de Wet franchise behelst goed franchisegeverschap bijvoorbeeld dat franchisegever de franchiseformule ontwikkelt en innoveert zodat deze commercieel relevant blijft voor de franchisenemers. Goed franchisegeverschap houdt ook in dat franchisenemers door informatie en overleg tijdig worden meegenomen in voor hen relevante ontwikkelingen.

In dit kader is de vraag of de strijd rond Hema nog te rijmen valt met goed franchisegeverschap. De voormalige eigenaar (investeringsmaatschappij Lion Capital) heeft Hema destijds zo volgestopt met schulden dat het bedrijf vrijwel continue beperkt is geweest in haar mogelijkheden om in de franchiseformule te investeren en te innoveren. Het bedrijf is sindsdien veelvuldig negatief in het nieuws over haar moeizame financiële positie, schuldeisers die hun geld terug willen of een mogelijke verkoop van het bedrijf aan weer een nieuwe eigenaar.

In het speelveld van kapitaalkrachtige investeerders met hun eigen doelstellingen lijkt niet altijd rekening te worden gehouden met de belangen van de Hema franchisenemers of de Hema franchiseformule. Met ingang van 1 januari 2021 zal het bestuur van Hema haar taakvervulling ook moeten toetsen aan “redelijk franchisegeverschap”. De Hema franchisenemers kunnen zich op die wettelijke norm beroepen bij hun belangenbehartiging. Dat alles strookt met het doel van de Wet franchise om de positie van franchisenemers te versterken.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 8 september 2020