Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Het niet nakomen van kernverplichtingen uit de franchiseovereenkomst

25 augustus 2009

In tijden van recessie is het goed om te bekijken of uw contractspartijen hun verplichtingen nakomen! Dat geldt ook voor franchisegevers en franchisenemers. Regelmatig wordt geconstateerd dat na verloop van tijd franchisegevers het niet zonauw meer nemen met de contractuele verplichtingen overeengekomen met hun franchisenemers.

Met name in tijd van crisis worden ook door franchisegevers kosten bespaard hetgeen over het algemeen niet ten goede komt aan de franchisenemer. Het kan geen kwaad om als franchisenemer goed na te gaan welke contractuele kernverplichtingen uw franchisegever heeft. Voorbeelden van kernverplichtingen zijn:
– het verstrekken van adviezen aan franchisenemers;
– het verstrekken van verkoopondersteunende maatregelen;
– het organiseren van opleidingen en bijeenkomsten;
– het up to date houden van de formule.

Indien een franchisenemer ziet dat de franchisegever zijn kernverplichtingen niet nakomt is het verstandig om de franchisegever daarop duidelijk aan te spreken. Vaak leidt dat er toe dat de franchisegever zijn verplichtingen alsnog nakomt en is daarmee het probleem opgelost. Indien dat laatste niet het geval is, zal de franchisenemer aan de franchisegever een schriftelijke ingebrekestelling moeten sturen, waarin specifiek dient te worden aangegeven welke verplichtingen door de franchisegever – naar het oordeel van de franchisenemer – niet worden nagekomen.

Als ook na die ingebrekestelling de franchisegever niet wil of niet kan nakomen, zijn de volgende juridische stappen mogelijk: Opschorting van de fee: franchisenemer kan overgaan tot het opschorten van (een gedeelte van) de fee totdat de franchisegever zijn verplichtingen deugdelijk nakomt. In een eventuele procedure waarin de franchisegever betaling van de volledig fee vordert, zal door de franchisegever moeten worden bewezen dat hij wel al zijn verplichtingen is nagekomen.

1. Ontbinding van de franchiseovereenkomst: waarbij de tekortkomingen van de franchisegever een ontbinding van de franchiseovereenkomst moet rechtvaardigen. In een eventuele procedure zal de franchisenemer de tekortkomingen moeten bewijzen en bovendien dat deze tekortkomingen een ontbinding rechtvaardigen.

2. Het verdient vanzelfsprekend de voorkeur om de relatie tussen franchisegever en franchisenemer goed te houden en te kiezen voor een minnelijke regeling. Een tussen partijen overeengekomen verlaging van de fee zou in dat kader soulaas kunnen bieden waarbij dan gelijktijdig wordt afgesproken dat de franchisegever bepaalde verplichtingen uit de franchiseovereenkomst niet meer hoeft na te komen.

De franchisegever kan dan bijvoorbeeld bepaalde dienstverlening/ investeringen achterwege laten en kan om die reden genoegen nemen met minder feeopbrengst terwijl de franchisenemer (die inmiddels gewend is aan de tekortkomingen van de franchisegever) dan minder fee hoeft te betalen (al dan niet met terugwerkende kracht), waardoor bij franchisenemer niet meer het idee bestaat dat de verhouding tussen feebetaling en de door de franchisegever geleverde diensten zoek is. Iedereen blij. (Beide partijen kunnen dan verder!)

Geschreven door:

Gepubliceerd op: 25 augustus 2009