Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Hof Den Bosch: onverantwoord handelen? Géén schuldsanering!

22 september 2011

 

Uit een arrest van het Gerechtshof te s-Hertogenbosch d.d. 13 september 2011 blijkt hoe belangrijk het is voor kandidaat franchisenemers om bij het sluiten van de franchiseovereenkomst goed te informeren naar recente cijfers van een over te nemen of te starten franchisevestiging.

In deze zaak had een kandidaat franchisenemer aanvankelijk als werknemer leiding gegeven aan een (verliesgevende) franchisevestiging van de ANWB. Na enige tijd werd hem gevraagd om de vestiging over te nemen en deze als franchisenemer te gaan exploiteren. De kandidaat franchisenemer heeft daarmee ingestemd en is daarbij omvangrijke financiele verplichtingen aangegaan, zonder dat hij de financiering daarvan had geregeld en zonder dat hij inzage had in de cijfers van de onderneming.  Ergo zonder dat hij (voldoende) zicht had op de financiën van de vestiging. De franchisenemer heeft de vestiging overgenomen enkel op basis van de veronderstelling dat onder zijn leiding de vestiging (minimaal) break-even zou draaien en dat hij op relatief korte termijn zelfs een winstsituatie kon realiseren.

Op last van de ANWB diende de vestiging op een gegeven moment te verhuizen. De franchisenemer had hiervoor een lange termijn financiering nodig. Deze financiering kreeg hij niet van de bank omdat hij niet over voldoende financiële gegevens beschikte. Wel kon de man een rekening-courant krijgen bij de bank. Na de verhuizing van de vestiging ging het financieel bergafwaarts waardoor schuldeisers niet meer konden worden voldaan. Nadat de Belastingdienst vervolgens beslag had gelegd ten laste van de franchisenemer heeft de ANWB met onmiddellijke ingang de franchiseovereenkomst beëindigd en de franchisenemer de toegang tot de vestiging werd ontzegd. Doordat franchisenemer geen toegang meer had tot zijn administratie werd hem, naar eigen zegge, de mogelijkheid ontnomen om ontstane schulden en doorlopende kosten te beperken waardoor de schulden op korte termijn explosief zijn gestegen.

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat de man een privéschuld heeft opgebouwd ter hoogte van meer dan € 350.000,-. De ex-franchisenemer heeft hierop een aanvraag gedaan om in de wettelijke schuldsanering te komen. Deze aanvraag is door de rechtbank afgewezen en het Hof heeft deze afwijzing bekrachtigd.

De norm om het verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsanering toe te wijzen, is:

dat voldoende aannemelijk moet zijn dat de schuldenaar ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van zijn schulden in de afgelopen vijf jaar voorafgaande aan indiening van het verzoek te goeder trouw is geweest.

Deze maatstaf wordt mede gehanteerd om misbruik van de schuldsanering tegen te gaan. Bij de toets spelen o.m. een rol de aard en omvang van de vorderingen, het tijdstip waarop de schulden zijn ontstaan en – kort gezegd – de mate van verwijtbaarheid van de schuldenaar voor het ontstaan van de situatie/het tekort.

Het Hof is het eens met de rechtbank die het verzoek om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling heeft afgewezen omdat de ex-franchisenemer onverantwoord heeft gehandeld. Dit onverantwoorde handelen bestaat er volgens de Rechtbank en het Hof uit dat de ex franchisenemer de franchiseonderneming heeft overgenomen zonder (voldoende) inzage in de cijfers, terwijl hij gelijktijdig wel omvangrijke financiele verplichtingen is aangegaan waarvoor  bovendien de (noodzakelijke) financiering (nog) niet was geregeld. Alle andersluidende stellingen heeft de ex-franchisenemer niet aannemelijk gemaakt en ook niet onderbouwd met stukken.

Voor (kandidaat) franchisenemers is het dan ook van groot belang om, voordat er een franchiseovereenkomst wordt aangegaan en een franchisevestiging wordt overgenomen, eerst goed inzage te krijgen in de financiële administratie en de exploitatieresultaten van de over te nemen franchisevestiging. Ook al bent u als werknemer al jaren in dienst van de franchisevestiging, dan nog is het van groot belang om die inzage te vragen en te krijgen. Daarmee kunt u een zo reëel mogelijke inschatting maken van de kansen en risico’s van een succesvolle exploitatie en de eventueel bijbehorende verplichtingen waaronder financiële verplichtingen. Dat is niet alleen in het belang van het nemen van een verantwoorde (overname)beslissing maar ook eventueel in een later stadium indien u onverhoopt ooit een verzoek zou willen indienen om toegelaten te worden tot de schuldsaneringsregeling!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 22 september 2011