Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Huur van winkelruimte voor de beperkte duur van twee jaar of korter

4 augustus 2015

 

 

In het huurrecht is het uitgangspunt ter zake van winkelruimte (‘bedrijfsruimte’ in de zin der wet) dat een huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar wordt gesloten. Veel winkeliers of franchisenemer hebben zo een huurovereenkomst met de verhuurder of franchisegever gesloten.

 

De wet staat evenwel toe dat zonder tussenkomst van de rechter de eerste keer tussen verhuurder en huurder ter zake van een bepaalde winkelruimte een huurovereenkomst voor de duur van twee jaar of korter wordt aangegaan. Dit is in de wet geregeld in artikel 7:301 BW.

 

Wordt ook na deze twee jaar het feitelijk gebruik (de huur van de winkelruimte) voortgezet, dan geldt van rechtswege een overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen voorwaarden, doch nu voor vijf jaar, waarop de reeds verstreken twee jaar in mindering komt (artikel 7:301 lid 2 BW). Dit heeft onder meer tot gevolg dat de opzegging van de huurovereenkomst pas kan geschieden tegen het einde van de periode van vijf jaar en dat daarbij een opzegtermijn van ten minste een jaar moet worden nageleefd.

 

Het overeenkomen van een huurovereenkomst voor de duur van twee jaar in plaats van vijf jaar kan in het belang zijn van de huurder die zijn winkel slechts tijdelijk in het gehuurde wil vestigen of bijvoorbeeld gedurende een proefperiode wenst te onderzoeken of zijn (in het gehuurde te exploiteren) winkel wel levensvatbaar is. De korte duur van de huur kan ook in het belang van de verhuurder zijn, bijvoorbeeld als die het pand slechts gedurende korte tijd voor verhuur beschikbaar wil stellen.

 

Kortom, de mogelijkheid tot deze ‘verkorte-duur-huurovereenkomst voor winkelruimte’ is niet erg bekend; uit de praktijk blijkt dat van deze mogelijkheid dan ook erg weinig gebruik wordt gemaakt. Dit biedt mogelijkheden nu de ‘verkorte-duur-huurovereenkomst voor winkelruimte’ bij franchise – voor met name franchisenemers – een aantrekkelijke optie zou kunnen zijn om de franchise te starten zonder in ieder geval vijf jaar lang aan de huurovereenkomst verbonden te zijn (met alle (financiële) risico’s van dien). Blijkt onverhoopt dat de exploitatie van de franchisevestiging om welke reden dan ook toch geen succes is, dan zijn de financiële gevolgen die uit de huurovereenkomst voortvloeien in ieder geval beperkt.

Geschreven door:

Roy Brands

Roy Brands is sinds 2010 advocaat en adviseert sinds 2013 veelal over franchise en franchise gerelateerde (juridische) onderwerpen. Roy staat met name individuele franchisenemers en collectieven van franchisenemers bij. Hij publiceert geregeld over juridische franchise kwesties en maakt zich hard voor meer evenwicht en gelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers.

Gepubliceerd op: 4 augustus 2015