Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Informeren en vastleggen: geen overbodige luxe!

10 augustus 2011

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Dordrecht is weer eens gebleken hoe belangrijk het is voor contractspartijen om enerzijds verwachtingen en afspraken goed vast te leggen en anderzijds géén relevante informatie achter te houden.

Supermarktketen Plus sloot een huurovereenkomst voor een te exploiteren Plus supermarkt in een nieuw te bouwen winkelcentrum. Door verhuurder was toegezegd dat in datzelfde winkelcentrum tevens een Lidl supermarkt zou worden gevestigd. Lidl haakte echter af en vervolgens sloot de verhuurder met supermarktketen Bas van der Heijden (Bas) een huurovereenkomst. De door Plus ideaal geachte combinatie Plus – Lidl ging niet door en werd vervangen door een (door Plus) kennelijk duidelijk minder gunstig geachte combinatie Plus – Bas. Plus vorderde vervolgens (o.m.) ontbinding / vernietiging  van de huurovereenkomst.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de komst van Lidl kennelijk wel van belang was voor Plus maar dat in de huurovereenkomst de komst van Lidl niet als voorwaarde is opgenomen. Het feit dat Lidl uiteindelijk niet komt, levert dan ook geen gebrek op in de huurovereenkomst. Bij dit oordeel speelt mee de veronderstelde aanwezige professionele kennis en ervaring van partijen ten aanzien van de huur/verhuur van winkelruimten voor supermarkten.

Anders oordeelt de rechtbank ten aanzien van de informatieverplichting van verhuurder jegens Plus. Verhuurder heeft ten tijde van het sluiten van de huurovereenkomst met Plus volgens de rechtbank bewust relevante informatie jegens Plus achtergehouden. Het betreft informatie over het niet doorgaan van de verhuur aan Lidl en – in plaats daarvan – het wel sluiten van een huurovereenkomst met Bas. Verhuurder wist bovendien dat die informatie relevant was voor Plus. Door die informatie (bewust) achter te houden heeft verhuurder haar mededelingsplicht geschonden en heeft Plus gedwaald bij de totstandkoming van de huurovereenkomst. Verhuurder is aansprakelijk voor de schade die Plus daardoor lijdt.

Het is derhalve van groot belang dat enerzijds afspraken goed en schriftelijk worden vastgelegd. Er mag zeker niet vanuit worden gegaan dat een contractuele wederpartij zonder meer begrijpt dat bepaalde voorwaarden onderdeel uitmaken van de afspraken als diezelfde  voorwaarden vervolgens (juist) niet zijn vastgelegd in schriftelijke contracten. Hoe professioneler de betrokken partijen, hoe meer verwacht wordt dat zij weten wat zij wel en niet opschrijven en waarvoor zij tekenen en hoe meer zal worden vastgehouden aan de letterlijke tekst van schriftelijke afspraken.

Voor wat betreft de informatieplicht geldt dat alle relevante informatie voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst moet worden verschaft. Dat is een uitwerking van de pre-contractuele goede trouw die partijen jegens elkaar in acht behoren te nemen. Het bewust achterhouden van relevante informatie kan leiden tot schadeplichtigheid met alle gevolgen van dien!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 10 augustus 2011