Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Ingebrekestelling bij het niet nakomen van verplichtingen door de franchisegever

13 augustus 2015

 

 

In de praktijk zien wij nog altijd dat veel ondernemers en franchisenemers niet de juiste weg bewandelen in het geval een franchisegever zijn verplichtingen jegens de franchisenemer uit hoofde van bijvoorbeeld een franchise- of huurovereenkomst niet (volledig) nakomt.

 

In de regel geldt dat voordat een franchisenemer actie mag ondernemen, daarmee bedoel ik mag opschorten, de overeenkomst (gedeeltelijk) mag ontbinden of bijvoorbeeld schade mag vorderen, de franchisegever ingebreke gesteld dient te worden. Er bestaan uitzonderingen op deze hoofdregel, maar die laat ik in dit schrijven buiten beschouwing. De franchisegever ingebreke stellen is niet erg ingewikkeld maar het is wel zeer belangrijk dat dit op een juiste manier gebeurt!

 

Een ingebrekestelling is in feite niets meer dan brief aan de franchisegever waarin de franchisenemer opneemt dat:

(i) de franchisenemer heeft geconstateerd dat de franchisegever zijn verplichtingen uit bijvoorbeeld de franchise- of huurovereenkomst niet (geheel) nakomt (benoem dit zo specifiek mogelijk!);

(ii) de franchisenemer, de franchisegever aanmaant om zijn verplichtingen jegens de franchisenemer alsnog na te komen; én

(iii) de franchisenemer, de franchisegever een redelijke termijn geeft (bijvoorbeeld 14 dagen) waarbinnen de franchisegever de verplichtingen alsnog kan nakomen.

 

Het is bovendien te adviseren om de brief aangetekend te laten versturen of door een deurwaarder aan de franchisegever te laten overhandigen. In dat kader is het eveneens belangrijk om een kopie van de brief in het bezit te houden voor het geval de franchisegever zich op het standpunt mocht stellen dat hij de ingebrekestelling nooit heeft ontvangen.

 

Komt de franchisegever zijn verplichtingen niet alsnog binnen de brief benoemde periode na, dan is de franchisenemer in verzuim.

 

Vanaf het moment van verzuim staat de franchisenemer verschillende mogelijkheden tot zijn beschikking zoals het vorderen van schadevergoeding of het (gedeeltelijk) ontbinden van de franchise- of huurovereenkomst.

 

Kortom, de wijze waarop een franchisenemer handelt – direct aan het begin van een (sluimerend) conflict met de franchisegever waarbij de franchisegever zijn verplichtingen jegens de franchisenemer niet nakomt – is uitermate belangrijk; het heeft namelijk directe gevolgen voor beide partijen! Uiteraard geldt bovenstaande ook vice versa; als een franchisenemer een overeenkomst niet (geheel) nakomt, dient de andere partij de franchisenemer eerst ingebreke te stellen voordat bijvoorbeeld schade kan worden

 

 

 

Geschreven door:

Roy Brands

Roy Brands is sinds 2010 advocaat en adviseert sinds 2013 veelal over franchise en franchise gerelateerde (juridische) onderwerpen. Roy staat met name individuele franchisenemers en collectieven van franchisenemers bij. Hij publiceert geregeld over juridische franchise kwesties en maakt zich hard voor meer evenwicht en gelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers.

Gepubliceerd op: 13 augustus 2015