Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

internetverkoop, PUP en zorgplicht – zo moeilijk is het niet!

18 juni 2013

ER is al het nodige geschreven over internetverkopen (alle branches) en Pick Up Points (vooral: in supermarktenbranche) en de invloed daarvan op de verhouding franchisegever – franchisenemers. De vraag doet zich steeds voor of franchisegever met het ontwikkelen van die nieuwe afzetmogelijkheden rekening dient te houden met de positie en belangen van franchisenemers. Het antwoord daarop is duidelijk: NATUURLIJK!

NATUURLIJK is een franchiseverhouding meer dan een “eenvoudige” leveranciersverhouding waarbij slechts goederen worden geleverd tegen betaling en waarna partijen niets meer ten opzichte van elkaar verplicht zijn.

NATUURLIJK impliceert franchise een zeer nauwe betrokkenheid tussen franchisegever en haar franchisenemers, niet in de laatste plaats omdat franchisenemers tegen (vaak: forse) betaling een formule exploiteren en daar tegenover gedetailleerde formulevoorschriften staan waaraan die franchisenemers zich dienen te houden. Franchisenemers worden intussen geacht zich voor 100% te richten op exploitatie van de formule, te streven naar omzetmaximalisatie, versterking van hun concurrentiepositie in de (lokale) markt terwijl het hen gelijktijdig verboden is om zowel tijdens als gedurende een periode na het einde van de franchiseovereenkomst (met de formule) concurrerende activiteiten te verrichten en zij verplicht zijn om bij het einde van de franchiseovereenkomst hun exploitatie (omzetpunt) als eerste aan te bieden aan franchisegever.

NATUURLIJK heeft franchisegever tegenover de ontvangst van franchisefees, het opleggen van formulevoorschriften en voormelde franchisenemersverplichtingen de plicht om de formule up-to-date te houden en verder te ontwikkelen, de kwaliteit van de formule te bewaken, haar franchisenemers op te leiden en te begeleiden bij de exploitatie van de formule, (extra) ondersteuning te bieden in moeilijke tijden, etc., etc.. Zodat de franchiseverhouding baat brengt aan franchisegever én -nemer!

NATUURLIJK dient franchisegever er ook op toe te zien dat alle franchisenemers zich aan hun formuleverplichtingen houden omdat schending van die verplichtingen door één franchisenemer schade kan betekenen voor de formule, het collectief van franchisenemers én de franchisegever zelf.

NATUURLIJK is het in het licht van deze nauwe samenwerking en wederzijdse verplichtingen VANZELFSPREKEND dat een franchisegever zich richt op het ontwikkelen van nieuwe omzetkansen en overige formuleversterkende componenten teneinde de (concurrentie)kracht en levensvatbaarheid van de formule te bestendigen of zelfs te verbeteren; stilstand is immers achteruitgang. Investeringen niet alleen voor eigen gewin maar eerst en vooral ter versterking van de formule en de positie van de aangesloten franchisenemers. Zonder (succesvolle) formule immers geen franchisenemers en zonder franchisenemers geen franchise.

NATUURLIJK lukt het de meeste franchisegevers om redelijke afspraken met de betrokken franchisenemers te maken over de financiële -en exploitatiegevolgen van internetverkopen. Die afspraken zien dan meestal op de logistieke afwikkeling / bezorging van internetbestellingen (vaak via vestigingen van franchisenemers) en daar tegenoverliggende vergoedingen. Maar ook andere afspraken zijn mogelijk bijvoorbeeld ten aanzien van een gewijzigde feestructuur, jaarlijks achteraf te bepalen tegemoetkomingen voor franchisenemers, etc., etc.

NATUURLIJK is het ook ten aanzien van te ontwikkelen PUP’s mogelijk om dergelijke afspraken te maken. Gezien de hiervoor geschetste nauwe verbondenheid in een franchiserelatie is ondenkbaar dat franchisenemers door hun eigen franchisegever concurrentie wordt aangedaan doordat omzet wordt afgepakt via nieuwe omzetmethoden als internetverkopen en PUP’s.

NATUURLIJK dienen franchisenemers betrokken te worden bij nieuwe omzetmethoden en dienen redelijke afspraken te worden gemaakt over de gevolgen van omzetherverdeling.

NATUURLIJK is de stelling dat franchisegever “mee moet” in het ontwikkelen van nieuwe omzetmethoden als internetverkopen en PUP’s juist omdat zij anders TERECHT het verwijt krijgt dat zij de formule niet up-to-date houdt. Stilzitten is geen optie omdat de levensvatbaarheid van de formule en concurrentiepositie dan gevaar loopt en daarmee ook de positie van franchisenemers en uiteindelijk ook de franchisegever zelf.

NATUURLIJK dienen franchisegever en franchisenemers steeds samen op te trekken en rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen. Als een franchisegever dat niet wil dient deze niet langer te “franchisen”. Consequent zou dan zijn om ook haar franchisenemers “vrij” te laten en te ontslaan van allerlei formuleverplichtingen en beperkingen. Franchisegever zou dan kunnen overwegen een filiaalbedrijf te starten.

Dient franchisegever dus rekening te houden met gerechtvaardigde belangen van haar franchisepartners bij het ontwikkelen van nieuwe omzetmethoden?

NATUURLIJK!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 18 juni 2013