Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Klantenbeding niet geschonden – geen boete verschuldigd!

23 januari 2017

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in een recent arrest een door franchisenemer van franchisegever gevorderde boete afgewezen.

Bij de uitleg van het boetebeding heeft het Hof niet alleen gekeken naar de letterlijke bewoordingen, maar ook naar de bedoeling van partijen en naar hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Franchisenemer vorderde – nadat de franchiseovereenkomst was geëindigd – een boete vanwege het feit dat franchisegever bij het einde van de franchiseovereenkomst niet alle data van bepaalde klanten had overgedragen. In de franchiseovereenkomst stond die verplichting wel en was een boete gekoppeld aan schending van die verplichting:

Artikel 17 uit de franchiseovereenkomst luidde:

17. Gevolgen van beëindiging
(…)
17.4.b. Van klanten die niet door franchisenemer worden overgedragen, worden alle data met betrekking tot de betreffende klanten per direct doch uiterlijk op het moment van beëindiging van de overeenkomt kosteloos overgedragen aan franchisenemer. Franchisegever zal de voortgang van de bedrijfsvoering van franchisenemer op geen enkele wijze in de weg staan of belemmeren. Bij niet nakomen door franchisegever van de met dit artikel samenhangende verplichtingen is artikel 25.2 onverminderd van kracht.

 

Het Hof oordeelt:

 

3.5.2.

Ervan uitgaande dat bij de uitleg van een overeenkomst niet alleen naar de letterlijke bewoordingen ervan moet worden gekeken, maar ook naar de bedoeling van partijen en naar hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten, oordeelt het hof dat onder “alle data” (met betrekking tot klanten die bij de beëindiging van de franchiseovereenkomst niet door franchisenemer aan Online Accountants worden overgedragen) in ieder geval niet kunnen worden begrepen gegevens waarover de franchisenemer reeds zelf beschikt of redelijkerwijs kosteloos kan beschikken.

3.5.3.Gegeven deze uitleg is het hof van oordeel dat Online Accountants niet is tekortgeschoten in de nakoming van deze verplichting. Online Accountants heeft immers onweersproken gesteld dat [appellante] tot een dag nadat de overeenkomst was geëindigd toegang had tot de desbetreffende gegevens in de cloud bij Pink Web Applications B.V. en dat zij deze gegevens op elk gewenst tijdstip (kosteloos) kon downloaden (en dat overigens ook heeft gedaan). Op Online Accountants rustte dus, zoals zij ook betoogt, niet de verplichting die data (ook nog eens) aan [appellante] ter beschikking te stellen op de wijze zoals zij dat op 17 januari 2014 heeft gedaan.

 

Uit dit oordeel volgt dat met “overdragen van data” gelijk wordt gesteld “toegang verlenen tot data” (via de cloud en inclusief downloadmogelijkheid). Dat lijkt een redelijke uitkomst omdat daarmee uitvoering is gegeven aan de bedoeling van de afspraak dat na het einde van de franchise bepaalde klantgegevens bij franchisenemer terecht zouden komen.

Niet duidelijk wordt of ook is afgesproken (of de bedoeling was) dat na het overdragen van de data franchisegever zelf niet langer de beschikking zou (mogen) houden over die klantdata. Uit de formulering van artikel 17.4.b zou dat kunnen worden afgeleid. Voorstelbaar is immers dat de bedoeling van partijen was dat met het overdragen van de klantdata de betreffende klanten exclusief toevielen aan franchisenemer en dat franchisegever die data niet meer mocht gebruiken. Maar die vraag was hier kennelijk niet aan de orde althans daarover heeft het Hof niet geoordeeld.

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 23 januari 2017