Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

koppelt de franchiseovereenkomst de huur of andersom?

16 september 2015

De rechtbank Rotterdam heeft onlangs in een interessant vonnis overwogen dat de opzegging van de franchiseovereenkomst geen effect had vanwege de koppeling met de huurovereenkomst. Normaliter beogen partijen door de koppeling de franchiseovereenkomst en huurovereenkomst gelijktijdig te laten eindigen. Uit de overwegingen van de rechtbank blijkt dat eerder het tegendeel werd bereikt: de opgezegde franchiseovereenkomst eindigde niet nu de duur werd bepaald door de huurovereenkomst en niet was voldaan aan de wettelijke opzegbepalingen die gelden voor huur!

De zaak:

Het betrof hier een retail franchise waarbij tussen franchisegever en franchisenemer zowel een franchiseovereenkomst als een afzonderlijke huurovereenkomst was gesloten. In de franchiseovereenkomst stond ten aanzien van de duur en koppeling met de huurovereenkomst het volgende:

“Ingeval van beëindiging van de franchise-overeenkomst op welke grond ook, zal daarom tevens de huurovereenkomst per dezelfde datum een einde nemen, zonder dat daarvoor een separate opzegging is vereist. (…)”

De franchiseovereenkomst liep voor een eerste periode van (bijna) 5 jaar met een automatische verlenging nadien voor een tweede periode van 5 jaar. Niet was vermeld dat deze na de tweede periode van rechtswege zou eindigen.
De huurovereenkomst liep gelijk met de franchiseovereenkomst met dien verstande dat na de tweede periode – bij gebreke van tijdige opzegging – een derde periode van 5 jaar ging lopen.

Voor beide overeenkomsten gold een opzegtermijn van 13 maanden.

De dwingende huurwetgeving bepaalt dat bij de opzegging van de huurovereenkomst (retailruimte) de gronden voor die opzegging moeten worden vermeld.

De franchisegever heeft op 31 augustus 2011 de huur en franchiseovereenkomst opgezegd tegen 30 september 2011.

De overwegingen:

De rechtbank overweegt:

“De franchise-overeenkomst bepaalt niet expliciet dat zij van rechtswege eindigt op 30 september 2011, de samenhang met de huurovereenkomst lijkt eerder te wijzen op het tegendeel en ook de opzeggingsbrief wekt de indruk dat franchisegever in elk geval aanvankelijk van mening was dat zij moest opzeggen om een einde aan de overeenkomst te maken. De opzegging bevat geen reden.”

Vanwege de samenhang tussen de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst overweegt de rechtbank dat de einddatum in deze zaak wordt bepaald door de einddatum van de huur en niet die van de franchiseovereenkomst. Ook overweegt de rechtbank dat de opzegging geen reden (gronden) vermeldt en daarmee lijkt zij te doelen op de huurwet verplichting om bij een opzegging de gronden te vermelden.

Waar normaliter getracht wordt om door koppeling van de huurovereenkomst met de franchiseovereenkomst deze gelijk te laten lopen en te laten eindigen, blijkt uit dit vonnis dat – indien niet duidelijk geformuleerd – de koppeling ook averechts kan werken. De opzegging van de franchiseovereenkomst is ongeldig nu a) de opzegging geen gronden bevat en b) de duur van de franchiseovereenkomst wordt bepaald door de huurovereenkomst in plaats van andersom! Gevolg zou zijn geweest dat – ondanks de opzegging van de franchise- en huurovereenkomst deze beide overeenkomsten zouden zijn doorgelopen!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 16 september 2015