Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Nadere afspraak niet bewezen: einde franchise!

26 mei 2010

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Rotterdam heeft op 6 mei 2010 beslist dat franchisegever Burger King een tweetal franchiseovereenkomsten voor twee Burger King franchisevestigingen rechtsgeldig heeft beëindigd nu enerzijds sprake was van een aanzienlijke achterstand in betaling van huurpenningen en franchisefees en anderzijds de door franchisenemer gestelde afspraken over gedeeltelijke kwijtschelding en een betalingsregeling met betrekking tot de achterstand, onvoldoende aannemelijk zijn geworden. Weliswaar is gebleken dat veelvuldig overleg heeft plaats gevonden maar niet is gebleken van door beide partijen geaccordeerde stukken waarin de gestelde afspraken zijn vastgelegd terwijl evenmin uit de vele correspondentie een eenduidig beeld naar voren komt. De Voorzieningenrechter sluit niet uit dat de door franchisenemer gestelde afspraken zijnn gemaakt maar de kort geding procedure leent zich niet voor nader onderzoek; dat moeten partijen maar in een bodemprocedure uitvechten. Franchisenemer wordt veroordeeld om de exploitatie van zijn twee burger king vestigingen te staken en gestaakt te houden en het gehuurde (gezien de samenhang met de beëindigde franchiseovereenkomsten) te ontruimen.

N.B.:

De les voor franchisenemers is dat het van levengroot belang is om afspraken over betalingsachterstanden of andersoortige regelingen duidelijk vast te leggen in correspondentie en bij voorkeur in een door franchisegever geaccordeerd schriftelijk stuk. Bij onduidelijkheid over die afspraken kan immers “het dubbeltje de verkeerde kant uit vallen” met alle bijzonder verstrekkende gevolgen vandien, zoals in deze zaak het verlies van twee franchisevestigingen en de onmogelijkheid om die vestigingen “on-going” te verkopen aan derden en een vermoedelijk hoge restschuld voor franchisenemer.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 26 mei 2010