Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Ongeldig pandrecht / eigendomsvoorbehoud: geen verhaal op voorraad of inventaris!

12 oktober 2010

De rechtbank Arnhem heeft op 29 september 2010 geoordeeld dat een tussen franchisegever en franchisenemer overeengekomen pandrecht en eigendomsvoorbehoud op inventaris en handelsvoorraad van franchisenemer niet geldig tot stand zijn gekomen. Daardoor boden deze “zekerheidsrechten” uiteindelijk geen verhaal voor franchisegever.

Franchisegever heeft zich – met een beroep op haar pandrecht en eigendomsvoorbehoud – voorraad en inventaris teruggehaald bij franchisenemer in verband met onbetaald gelaten facturen.

Pandrecht niet geldig:

De rechtbank oordeelde echter dat het pandrecht niet was gevestigd door een authentieke akte en ook niet door een onderhandse geregistreerde akte, hetgeen volgens de wet wel vereist is. Het pandrecht was dan ook niet (nooit) geldig tot stand gebracht en mist werking.

Zélfs al zou het pandrecht wel geldig tot stand zijn gebracht dan was het bovendien gevestigd door de oorspronkelijke franchisegever (Vendex Food Group BV). Die had echter de franchiseovereenkomst nadien overgedragen aan de huidige franchisegever (IJsvogelgroep BV) zonder dat daarbij een nieuw pandrecht ten behoeve van IJsvogelgroep was gevestigd. Ook dit is volgens de wet een vereiste. Het enkele vermelden in de overnameovereenkomst van het bestaan van een pandrecht is onvoldoende om een (nieuw) pandrecht ten behoeve van de overnemende franchisegever te vestigen. Zelfs al zou het oorspronkelijke pandrecht wel geldig tot stand zijn gekomen dan nog zou de huidige franchisegever (IJsvogelgroep BV) daarop dus geen beroep kunnen doen, aldus de rechtbank.

Eigendomsvoorbehoud niet geldig:

Ook het beroep van de franchisegever op het eigendomsvoorbehoud ging niet op. Dit voorbehoud zou volgens de franchisegever volgen uit contractsoverneming en/of uit de toepasselijke algemene voorwaarden.

De rechtbank oordeelt echter dat ook hier niet is voldaan aan de formele vereisten voor contractsoverneming, waaronder in dit geval de eis van een getekende leveringsakte. Deze was er niet en dus was het contract niet overgegaan op IJsvogelgroep en het daarin vervatte eigendomsvoorbehoud evenmin.

Het eigendomsvoorbehoud kan volgens de rechtbank evenmin  worden gebaseerd op de algemene voorwaarden van IJsvogelgroep BV. Weliswaar zijn de algemene voorwaarden wel tussen partijen overeengekomen (door vermelding van die voorwaarden op facturen van IJsvogelgroep, zonder dat franchisenemer daartegen ooit had geprotesteerd) echter zijn de algemene voorwaarden nooit ter hand gesteld aan de franchisenemer. Door de voorwaarden niet ter hand te stellen zijn deze vernietigbaar. Franchisegever kan dus ook niet via de algemene voorwaarden een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud.

Van groot belang is om goed na te gaan of aan alle juridische voorwaarden is voldaan indien franchisenemer zich geconfronteerd ziet met een beroep van franchisegever op een pandrecht, eigendomsvoorbehoud, contractsoverneming, algemene voorwaarden, etc.. Is niet aan alle vereisten voldaan dan kan geen geldig beroep op het ingeroepen recht worden gedaan waardoor daarop gebaseerde vorderingen kunnen worden afgeweerd!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 12 oktober 2010