Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Onjuiste prognoses

20 augustus 2013

Recent is een belangwekkende uitspraak door het hof gewezen over door een franchisegever verstrekte ondeugdelijke prognoses.

In die zaak is bepaald dat de franchisegever jegens de franchisenemer aansprakelijk is voor de door franchisegever verstrekte onjuiste informatie voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

De franchisenemer heeft aan zijn vordering betreffende onjuiste prognoses ten grondslag gelegd dat hij voorafgaand aan zijn overname van de winkel onjuiste, onvolledige en misleidende informatie heeft gekregen. De franchisegever had verklaard dat de verkoop van de winkel het gevolg was van een strategische beslissing om een aantal winkels af te stoten. De werkelijke reden voor het afstoten van de winkel – zo bleek later – was dat de winkel door de franchisegever niet winstgevend was te maken. Daarbij had de franchisegever onjuiste cijfers genoemd met betrekking tot behaalde brutowinstmarge en behaalde omzet.

De franchisenemer heeft zich in de procedure primair op het standpunt gesteld dat de franchisegever tekort is geschoten in haar verplichtingen om de geschetste verwachtingen waar te maken. Subsidiair voert de franchisenemer aan dat het verstrekken van onjuiste, misleidende en of onvolledige inlichtingen door de franchisegever als een onrechtmatige daad jegens de franchisenemer moet worden gekwalificeerd.

Het hof is van mening dat de franchisegever onrechtmatig heeft gehandeld door onjuiste gegevens te verstrekken over de eigen exploitatie van de winkel dan wel door niet op onjuistheden in de verstrekte rapportages te wijzen. Door de franchisegever is in de procedure niet ontkend dat zij de gestelde onjuistheden kende, hetgeen overigens ook niet aannemelijk zou zijn, gelet op het feit dat de franchisegever de winkel voor de overname zelf exploiteerde.

Volgens het hof staat ook vast dat er sprake is van een causaal verband tussen de onjuistheden in de rapportage en de beslissing om de winkel te kopen. Met andere woorden: de winkel zou door de franchisenemer niet zijn gekocht indien de franchisegever juiste informatie zou hebben verstrekt.

Gelet op het voorgaande oordeelt het hof dat de franchisegever aansprakelijk is voor de door de franchisenemer geleden schade. De franchisenemer dient in verband daarmee financieel in de positie te worden gebracht waarin hij zou zijn geweest indien het onrechtmatig handelen van de franchisegever zou worden weggedacht. Welk schadebedrag in dat kader door de franchisegever dient te worden betaald, moet nog nader worden bepaald.

Mocht u ook een (franchise)overeenkomst zijn aangegaan op basis van onjuiste gegevens dan ligt het voor de hand deze uitspraak van het hof erbij te halen en snel juridisch advies in te winnen.

Geschreven door:

Gepubliceerd op: 20 augustus 2013