Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Opzegging franchiseovereenkomst vanwege achterstallige betalingsverplichtingen niet altijd mogelijk!

1 april 2015

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Noord-Nederland een vordering van franchisegever (Bart’s Retail) tot ontruiming afgewezen ondanks het bestaan van een aanzienlijke betalingsschuld van meer dan 100.000 euro!

Vordering franchisegever

Bart’s Retail vordert ontruiming jegens franchisenemer van de door deze gehuurde winkelruimte en een verbod tot exploitatie van zijn Bakker Bart bakkerij ter plaatse. Bart’s Retail heeft de franchise- en huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden vanwege het niet voldoen aan bepaalde exploitatievoorschriften en het niet tijdig betalen van franchisefee, huurpenningen en leveringen waardoor een achterstand van meer dan 100.000 euro is ontstaan.

Verweer franchisenemer

Franchisenemer verweert zich onder meer met de stelling dat zij niet tekort schiet in de naleving van exploitatievoorschriften en voorts dat de betalingsachterstand al langer wordt gedoogd en de franchiseovereenkomst desondanks willens en wetens is verlengd.

Oordeel Voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter oordeelt dat Bart’s Retail er voor had kunnen kiezen om de franchiseovereenkomst niet te verlengen door deze tijdig op te zeggen tegen de overeengekomen einddatum. Daarvoor heeft Bart’s Retail echter niet gekozen; in tegendeel: zij heeft de franchiseovereenkomst – en daarmee de gekoppelde huurovereenkomst – voortgezet voor een nieuwe samenwerkingsperiode. Daardoor heeft Bart’s Retail het vertrouwen bij franchisenemer opgewekt dat de franchiseovereenkomst niet zo maar ineens vanwege de langdurige betalingsachterstand en het beweerde tekortschieten in de exploitatievoorschriften zou worden opgezegd. De Voorzieningenrechter concludeert dat aannemelijk is dat de opzegging geen doel heeft getroffen en dat de franchiseovereenkomst – en daarmee de huurovereenkomst – niet rechtsgeldig is geëindigd en dus intussen “gewoon” doorloopt!

Commentaar

Het komt vaker voor dat franchisegevers in geval van betalingsachterstanden de franchiseovereenkomst (en de gekoppelde huurovereenkomst) tussentijds opzeggen op grond van wanprestatie. Vaak is dan al allerlei discussie gaande tussen partijen zonder dat overeenstemming wordt bereikt. Een betalingsachterstand is voor franchisenemers in die situatie risicovol omdat een tussentijdse opzegging en verlies van franchiseonderneming dreigt.
Dat een tussentijdse opzegging, ondanks het bestaan van een achterstand, echter niet altijd geldig is, blijkt uit voormelde zaak. Ook in andere zaken is door meerdere rechtbanken geoordeeld dat een franchisegever niet te snel tussentijds mag opzeggen als sprake is van al langer bestaande – geaccepteerde – achterstanden. Een tussentijdse opzegging blijft uitzondering en kan slecht geldig plaats vinden als daarvan op zorgvuldige wijze gebruik wordt gemaakt waarbij tevens rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde belangen van franchisenemers. Dat betekent dat een eventueel opgewekte vertrouwen dat de samenwerking wordt voortgezet niet mag worden beschaamd en in de weg kan staan aan een geldige tussentijdse opzegging. Er zijn immers ook andere mogelijkheden om discussie of problemen aan te pakken zoals bijvoorbeeld extra ondersteuning al dan niet gecombineerd met een redelijke afbetalingsregeling. Misbruik van een tussentijdse opzegmogelijkheid wordt in elk geval niet snel gehonoreerd!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 1 april 2015