Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Overeenkomst wel tot stand gekomen!

5 oktober 2010

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Almelo heeft op 20 september 2010 geoordeeld (voorlopig) dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot de verkoop van aandelen in een franchiseorganisatie (franchise BV). De verkopende aandeelhouder (40%in de franchise BV) wilde van haar aandelen af vanwege de slechte samenwerking met de andere aandeelhouder (60% in de franchise BV). Op het laatste moment haakte de kopende aandeelhouder alsnog af om de aandelen over te nemen met het argument dat geen overeenstemming zou bestaan over een af te spreken concurrentiebeding. De verkopende aandeelhouder startte daarop een kort geding waarin hij o.m. een verplichte afname van de aandelen vorderde, op straffe van een dwangsom.

De Voorzieningenrechter wees de vordering toe aangezien naar zijn oordeel met voldoende zekerheid kan worden aangenomen dat een perfecte overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Dit blijkt onder meer uit de volgende feiten / omstandigheden:

– aan de notaris was verzocht een concept leveringsakte op te stellen;

– de concept leveringsakte was aan partijen toegezonden;

– de notaris had partijen verzocht om een afspraak te maken voor ondertekening van de akte indien zij het eens waren met de inhoud;

– partijen hadden vervolgens daadwerkelijk een afspraak gemaakt voor ondertekening.

Aldus bestaat volgens de Voorzieningenrechter overeenstemming over de essentiele onderdelen van de koopovereenomst terzake de verkoop van de aandelen (prijs, object en leveringsdatum).

Het feit dat de kopende aandeelhouder zich (achteraf) beroept op het al dan niet opnemen van een concurrentiebeding (als voorwaarde voor de koop) doet aan het voorgaande niets af. Indien de kopende aandeelhouder dit concurrentiebeding als essentieel onderdeel van de afspraken had beschouwd, had het voor de hand gelegen dat daarover in eerder stadium afspraken waren gemaakt en deze in de concept akte waren vastgelegd. Nu dit niet het geval is, is geen sprake van een essentieel onderdeel van de koopovereenkomst.

De Voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe en de kopende aandeelhouder in de franchise BV wordt veroordeeld tot verplichte afname van de aandelen tegen de overeengekomen prijs en overige voorwaarden, alles op straffe van een dwangsom.

Uit dit vonnis blijkt maar weer dat onderhandelingen niet te vrijblijvend gevoerd kunnen worden en dat op enig moment er “geen weg meer terug is”. Zelfs al is een concept overeenkomst nog niet door beide partijen ondertekend dan toch kunnen de onderhandelingen al zodanig ver zijn gevorderd dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dat is het geval als op alle essentiele onderdelen overeenstemming is bereikt.

Terugtrekken is dus niet altijd mogelijk; win bij twijfel tijdig advies in!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 5 oktober 2010