Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Overname franchisecontract: LET OP!!

4 januari 2010

Regelmatig  komt voor dat franchisegevers hun franchiseovereenkomsten willen overdragen aan  een andere franchisegever. Soms gaat het om overdracht aan een andere  franchiseorganisatie (bijvoorbeeld in geval van overname) en soms gaat het om  niet meer dan een overdracht (bijvoorbeeld aan een  groepsmaatschappij). In het eerste geval krijgt een franchisenemer te maken met  een andere franchiseorganisatie, in het tweede geval zal niet of nauwelijks  iets veranderen in de franchiserelatie.

Voor beide overdrachten geldt dat deze slechts kunnen plaatsvinden met toestemming van de franchisenemer; zonder diens toestemming vindt geen overdracht plaats!

Toestemming moet van elke individuele franchisenemer worden gekregen. Een collectief akkoord (bijvoorbeeld door stemming bij meerderheid in een vergadering van franchisenemers) bindt de individuele franchisenemer niet.

Toestemming voor contractsoverneming kan achteraf maar ook bij voorbaat worden gegeven. Franchisegever zal de toestemming moeten bewijzen. Toestemming bij voorbaat is soms in de franchiseovereenkomst opgenomen en ziet meestal op een (interne) overdracht aan een groepsmaatschappij. Toestemming bij voorbaat voor overdracht aan een geheel andere franchiseorganisatie lijkt niet goed mogelijk. Een verstandige franchisenemer zal daar sowieso niet (snel) aan meewerken, simpelweg omdat hij dan niet weet aan welke franchiseorganisatie hij kan worden “uitgeleverd”.

Behalve toestemming van de franchisenemer vereist contractsoverneming een akte en een schriftelijke kennisgeving aan de franchisenemer.

Wordt niet voldaan aan alle vereisten voor contractsoverneming dan blijft “alles bij het oude”. De franchiseovereenkomst gaat dan niet over naar de nieuwe – beoogde – franchisegever. De oude franchisegever blijft de contractspartij van de franchisenemer.

Een ongeldige contractsoverneming kan grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld in geval van een overname waarbij de franchiseovereenkomsten (ongewild) toch niet zijn overgedragen aan de nieuwe franchiseorganisatie. Deze laatste heeft dan geen positie tegenover de franchisenemers. De franchisenemers hebben nog steeds (uitsluitend) met de oude franchisegever te maken. Dit kan tot ingewikkelde situaties en grote schade leiden, waaronder vermindering van de overnameprijs tot zelfs ontbinding van het overnamecontract!

Vergelijkbare problemen doen zich voor indien bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure is gestart tegen een franchisenemer door de “nieuwe” franchisegever. Blijkt de contractsoverneming ongeldig dan heeft niet de “nieuwe” maar de “oude” franchisegever een vordering. In die situatie zal de “nieuwe” franchisegever niet ontvankelijk zijn en zullen diens vorderingen worden afgewezen. Hetzelfde geldt uiteraard indien een franchisegever wordt gedaagd door een franchisenemer. Ook dan dient te worden onderzocht “welke franchisegever” (oude of nieuwe) moet worden gedagvaard.

In vrijwel alle gevallen van contractsoverneming dient dus altijd te worden gecontroleerd of aan alle wettelijke eisen is voldaan. Ongeldige contractsoverneming kan tot ongewenste gevolgen en zeer grote schade leiden!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 4 januari 2010