Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Partijen bij franchiseovereenkomst: privé, VOF of BV?

Franchisegever is meestal een rechtspersoon in de vorm van een besloten vennootschap (BV).

Soms heeft de franchisegever de franchiseformule ondergebracht in een aparte (Formule) BV; die “Formule BV” geeft het gebruik van de formule dan aan de “Franchise BV” in licentie. De “Franchise BV” kan op haar beurt de formule in licentie geven aan de franchisenemers en franchiseovereenkomsten sluiten.

Verhuurt franchisegever ook de winkel- of bedrijfsruimte dan is vaak ook een afzonderlijke ”Onroerend Goed BV” opgericht die als verhuurder optreedt (naast de Franchise BV).

Privé persoon

Franchisenemers kunnen in privé een franchiseovereenkomst sluiten. Zij zijn dan in privé aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst. Nadeel daarvan is dat het privé vermogen, waaronder bijvoorbeeld een eventuele overwaarde in de eigen woning of spaartegoeden, strekt tot verhaal voor franchisegever. Bij een geschil kan franchisegever dan eventueel beslag laten leggen op de privéwoning of privéspaartegoeden.

Vaak wordt ook als vennootschap onder firma (VOF) gecontracteerd. In feite is een VOF niet meer dan het vermogen van de twee vennoten tezamen; zijn de vennoten natuurlijke personen dan zijn zij met hun privé vermogen aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen uit de franchiseovereenkomst.

Besloten vennootschap

Om het privévermogen af te schermen kan franchisenemer de franchiseovereenkomst via een besloten vennootschap (BV) aangaan. Aan het oprichten en houden van een BV zijn wel kosten verbonden (oprichtingskosten, jaarrekeningen, vennootschapsbelasting, etc.). Het nadeel van de kosten moet worden afgewogen tegenover het voordeel van beperking van (privé)aansprakelijkheid. >> Zie ook: Wel of geen franchiseovereenkomst?

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder van een BV

Een bestuurder van een BV kan (toch) persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door de BV aan derden. Voorwaarde is dat aan die bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. De lat voor bestuurdersaansprakelijkheid ligt hoog. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien sprake is van “betalingsonwil”; de (bestuurder van de) vennootschap voldoet één bepaalde crediteur bewust niet (en andere  wel) terwijl de vennootschap geen verhaal biedt voor de bewust onbetaald gelaten crediteur. Ook indien ”niet als een redelijk handelend bestuurder” is opgetreden kan sprake, zijn van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder.

Ook is mogelijk dat een franchisegever tussentijds de franchiseformule niet langer ondersteunt en is overgestapt naar een concurrerende formule, zonder zich nog om de achterblijvende franchisenemers te bekommeren, terwijl die daardoor voorzienbare schade lijden. De bestuurder van de franchisegever kan dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de door franchisenemers geleden schade.

Toestemming echtgenoot

Een gehuwde franchisenemer die in privé de franchiseovereenkomst sluit heeft in bepaalde gevallen toestemming nodig van zijn/haar echtgenoot. Bijvoorbeeld indien zekerheid wordt gesteld door een borgstelling of een hypotheek op de privéwoning, etc.. Wordt die toestemming “vergeten” te vragen dan kan dat vergaande consequenties hebben. Win bij twijfel tijdig deskundig advies in!

Juiste partijen

Controleer altijd of de juiste partijen staan vermeld in de franchiseovereenkomst en gekoppelde overeenkomsten, en of deze getekend zijn door de juiste (bevoegde) personen. Ook in geval van verlenging van de franchiseovereenkomst kan dit van belang zijn, bijvoorbeeld als franchisegever in de tussentijd “van BV is gewisseld” of als franchisenemer zijn eenmanszaak heeft ingebracht in een VOF of een BV. Hetzelfde geldt als de franchiseovereenkomst door franchisegever tussentijds is overgedragen aan een geheel andere partij. >> Zie ook: Wijziging franchisegever.