Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Rechtbank Dordrecht: Plus supermarkt schadeplichtig ondanks succesvol beroep op dwaling!

3 augustus 2011

De rechtbank Dordrecht heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak tussen Plus Vastgoed B.V. (hierna: Plus), de verhuurder van een winkelcentrum en Detailconsult Supermarkten (Hierna: Bas van der Heijden).

Plus had een huurovereenkomst gesloten met de verhuurder voor een winkelruimte in een nieuw winkelcentrum. Plus had deze huurovereenkomst gesloten in de veronderstelling dat in hetzelfde winkelcentrum een Lidl zou komen. Plus had hiermee ingestemd omdat vaak blijkt dat een duurdere en goedkopere supermarkt in nabije omgeving elkaar te versterken. Na het sluiten van de huurovereenkomst bleek dat de Lidl zich had teruggetrokken en dat nu in haar plaats een Bas van der Heijden komt. Plus is het hier niet mee eens en vordert onder meer een verbod om de winkelruimte aan Bas van der Heijden te verhuren, vermindering van de huurprijs, schadevergoeding en wijziging van de huurovereenkomst op grond van dwaling. In een kort geding dat eerder plaatsvond had de rechter al bepaald dat Plus niet de komst van Bas van der Heijden kon tegenhouden en dat Plus zich moest houden aan hetgeen in de huurovereenkomst was afgesproken.

Gebrek
Nu blijkt dat Lidl zich niet zal vestigen in het winkelcentrum stelt Plus dat sprake is van een gebrek met betrekking tot de door haar gehuurde bedrijfsruimte. Dit beroep wordt door de rechtbank afgewezen nu de verwachting dat Lidl zich ook in het winkelcentrum zou huisvesten geen onderdeel uitmaakte van de intentie – of huurovereenkomst.
Belangrijk is hierbij dat Plus als een professionele partij wordt gezien, waarbij voldoende kennis van Plus over het sluiten van huurovereenkomsten mag worden aangenomen. Nu Plus zelf geen bevestiging had gevraagd van de komst van Lidl, kon zij niet aantonen dat er sprake was van een gebrek met betrekking tot de gehuurde bedrijfsruimte.

Dwaling
Plus stelt verder dat de huurovereenkomst onder invloed van dwaling tot stand is gekomen waardoor de huurovereenkomst vernietigbaar zou zijn. Verhuurder wist dat de komst van Lidl van belang was voor Plus. Ook bleek uit een verslag van een beleggersoverleg dat verhuurder Plus pas wilde inlichten over de deal met Bas van der Heijden nadat de huurovereenkomst gereed was. Door deze informatie bewust achter te houden heeft verhuurder zijn mededelingsplicht geschonden en is er sprake van dwaling. Plus zal daarom de eventueel lagere omzet/winst in geld als schade kunnen verhalen op de verhuurder. Deze schade zal in mindering worden gebracht op de huur. De hoogte van de schade zal door een deskundige worden bepaald.

Schadevergoeding Plus
Bovenstaand beroep op dwaling werd in het voordeel van Plus beslist. Zoals eerder vermeld was er al uitspraak gedaan in een kort geding. In het kort geding was bepaald dat Plus gehouden was de oplevering van de winkelruimte te accepteren en ook te exploiteren. Hier was niet aan voldaan. De verhuurder vorderde nu voor de rechtbank Dordrecht nakoming van deze uitspraak. Door het niet nakomen moest Plus schadevergoeding betalen wegens gederfde huurinkomsten aan de verhuurder, inclusief een voorschot van € 200.000,–. Ook de vordering van Bas van der Heijden werd toegewezen. Deze hield in dat Plus de uitvoering van de huurovereenkomst tussen verhuurder en Bas van der Heijden moet gedogen.

Conclusie
Nu de komst van Lidl niet als voorwaarde in de huurovereenkomst was genoemd, was het uitblijven hiervan geen gebrek in de huurovereenkomst en moest Plus de komst van Bas van der Heijden dulden. Er is volgens de rechter wel sprake van dwaling voor wat betreft het niet verstrekken van informatie over de komst van Bas van der Heijden, waarvoor verhuurder een schadevergoeding moet betalen aan Plus. Desalniettemin is Plus op haar beurt ook weer schadeplichtig door het niet-nakomen van haar exploitatieverplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst. Als de voorwaarde van de komst van Lidl in de huurovereenkomst was vermeld, dan was er een goede kans geweest dat de huurovereenkomst wèl vernietigbaar was geweest.
Ook al heeft Plus schadevergoeding toegewezen gekregen, doordat de huurovereenkomst niet volledig de verwachtingen van beide partijen bevatte is zij alsnog gehouden een (wellicht mindere succesvolle) vestiging te exploiteren!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 3 augustus 2011