Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Tien tips voor startende franchisenemers

Tip 1: Onderzoek of het ondernemerschap u past

Kandidaat franchisenemers worden vaak enthousiast gemaakt om zich bij een franchiseorganisatie als franchisenemer aan te sluiten. Gezien de financiële risico’s en ter voorkoming van teleurstellingen is het belangrijk om voorafgaand te onderzoeken of u over de juiste eigenschappen voor een succesvol franchisenemerschap beschikt. Als franchisenemer bent u immers vooral zelfstandig ondernemer. Vraag u daarom goed af waar uw voorkeur naar uit gaat:

 • vast dienstverband of ondernemerschap
 • vast of variabel inkomen
 • pensioenbijdrage werkgever of pensioenopbouw in eigen beheer
 • loondoorbetaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheidsverzekering (zelf af te sluiten)
 • vast aantal vakantiedagen of vakantie “als het kan”
 • regelmatige of onregelmatige werktijden
 • beperkte of volledige verantwoordelijkheid
 • geen personeel of wel personeel
 • etc.

Tip 2: Onderzoek of de franchiseorganisatie en formule bij u past

Uw beoogd franchisegever zal zich positief presenteren. Wees echter kritisch en verzamel zo veel mogelijk informatie over de franchiseorganisatie en de formule en vraag u af of deze bij u passen. Vraag naar:

 • opbouw, structuur en professionaliteit van de franchiseorganisatie
 • functioneren van de franchiseorganisatie
 • beleid en de toekomstvisie van de franchiseorganisatie
 • opleiding, begeleiding en ondersteuning van de franchisenemers
 • aantal franchisenemers: neemt dit toe of af?
 • verloop van franchisenemers
 • aanwezigheid van franchiseraad of vereniging van franchisenemers
 • informatie bij (voormalige) franchisenemers
 • website van franchisegever.

Tip 3: Onderzoek of de locatie klopt

De locatie van uw franchiseonderneming is vaak een belangrijke succesfactor. Onderzoek daarom of de locatie de juiste is. Controleer of sprake is van een A-, B- of C-locatie, van een voldoende zichtlocatie, of de locatie in de loop ligt (of juist niet), of de locatie voorheen als franchiselocatie gold, of in de omgeving vergelijkbare of collega franchisenemers zijn gevestigd, of het aantal vierkante meters klopt, of veel verbouwd moet worden, of de inrichting klopt en of sprake is van andere bijzonderheden (onlogische ingang, positionering etalage, geen gezamenlijke ingang met bovenwoning, voldoende parkeergelegenheid, etc.).

Tip 4: Onderzoek of de prognoses kloppen

De meeste franchiseorganisaties verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst prognoses of exploitatiemodellen. Hierin staan omzet en kosten vermeld alsmede de te verwachten winsten die tijdens de franchise geboekt kunnen worden. Beoordeel deze prognoses kritisch, zowel voor wat betreft de omzetkant als de kostenkant. Laat een eigen adviseur de prognoses doorrekenen of zelf een begroting maken. Benader de prognoses eerder behoudend dan optimistisch. Tegenvallende resultaten komen (in eerste instantie) voor uw rekening dus beoordeel ook het meest negatieve scenario. Informeer naar franchisenemers die u voorgingen op de beoogde locatie of in het beoogde marktgebied.

Tip 5: Onderzoek of de franchiseovereenkomst redelijk is

Indien u besluit als franchisenemer aan de slag te gaan zult u een franchiseovereenkomst sluiten. Wees kritisch, de overeenkomst is bindend en uw franchisegever mag u houden aan de gemaakte afspraken. Laat de franchiseovereenkomst controleren door een eigen adviseur. Check alle bijlagen. Belangrijk is dat de wederzijdse rechten en verplichtingen evenwichtig zijn verdeeld. Is de rayonexclusiviteit goed omschreven, in hoeverre hindert een concurrentie- of relatiebeding u na afloop van de franchise, hoe is de verkoop van uw franchiseonderneming geregeld, wat zijn uw verplichtingen bij het einde van de franchiseovereenkomst, etc..

Tip 6: Houd veel contact met uw franchisegever

Tijdens de franchise is het belangrijk dat u veel contact onderhoudt met uw franchisegever. Deze beschikt immers over veel kennis en ervaring. Houd contact met uw formulemanager, franchisemanager, hoofdkantoor, etc.. Meld onregelmatigheden of verplichtingen die niet worden nagekomen. Houd contact met uw collega franchisenemers en bezoek franchisevergaderingen en bijeenkomsten. Meld uw ervaringen of verbeterpunten aan de franchiseorganisatie. Zo profiteert u beiden van opgedane kennis en ervaring.

Tip 7: Trek aan de bel als het mis gaat

Loopt de franchise niet goed, trek dan zo spoedig mogelijk aan de bel. “Doormodderen” is geen optie. Dit geldt bij het achterblijven van resultaten, van ondersteuning en begeleiding, bij inbreuken op de formule of op uw exclusieve rayon, etc., etc.. Trekt u niet (tijdig) aan de bel dan geeft u uw franchisegever niet de kans om de problemen aan te pakken en kunt u haar (achteraf) niet verwijten dat deze hebben voortgeduurd. Grote kans dat u daarmee uw recht op vergoeding van schade verspeelt! Het is daarom belangrijk dat u schriftelijk vastlegt en tijdig communiceert aan uw franchisegever tegen welke problemen u aanloopt en welke oplossingen u verwacht. Win tijdig deskundig advies in als u er zelf niet uitkomt; daarmee voorkomt u dat problemen onopgelost blijven en schade onnodig oploopt.

Tip 8: Laat u overtuigen – maar niet dwingen tot een wijziging van de formule.

Uw franchisegever werkt aan verbetering en optimalisering van de franchiseformule. Deze zal regelmatig worden aangescherpt en mogelijk zelfs worden gewijzigd. Niet-ingrijpende wijzigingen zijn in principe toegestaan en soms zelfs noodzakelijk om de formule te optimaliseren. Eénzijdige ingrijpende wijzigingen, waarmee de formule wezenlijk verandert, zijn alleen toegestaan als de franchisenemer daarmee instemt. Het is aan franchisegever om haar franchisenemers te overtuigen van nut en noodzaak van dergelijke ingrijpende wijzigingen. Een ingrijpend gewijzigde formule hoeft u niet te accepteren nu u bij aanvang van de franchise daar ook niet voor gekozen heeft.

Tip 9: Stem verlenging franchiseovereenkomst tijdig af

Als u bij het einde van de franchiseovereenkomst door wilt met uw franchiseonderneming stem dit dan tijdig af met uw franchisegever. Vaak staan in franchiseovereenkomsten bindende termijnen voor verlenging of opzegging. Die termijnen zijn vaak gekoppeld aan huurovereenkomsten die moeten worden verlengd of opgezegd. Worden deze termijnen “vergeten” dan loopt u het risico dat uw franchiseovereenkomst eindigt en daarmee uw onderneming. Controleer de termijnen en noteer deze in uw agenda.

Tip 10: Regel  ALLE zaken bij einde van de franchiseovereenkomst

Als uw franchiseovereenkomst eindigt, is van groot belang dat alle afwikkelingsafspraken duidelijk zijn en schriftelijk worden vastgelegd. Laat geen “open einden”  bestaan waar u nog jaren last van heeft. Maak afspraken over de einddatum, de oplevering, de financiële afwikkeling, overnemen of afvloeien van personeel, vergoeding van goodwill, aanspraken van leveranciers of derden, wel of geen finale kwijting, werking van relatiebeding of concurrentiebeding, etc., etc..