Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Vereniging van franchisenemers

Naast of in plaats van een franchiseraad hebben franchiseorganisaties soms ook verenigingen van franchisenemers. Een verenging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Bij franchiseverenigingen zijn de leden meestal (uitsluitend) de aangesloten franchisenemers en is de doelstelling “het bevorderen van de belangen van franchisenemers in de ruimste zin des woords”, of iets dergelijks.

Er zijn ook franchisenemers organisaties of franchisenemerscollectieven die gezamenlijke of collectieve franchisenemersbelangen behartigen, soms per formule en soms meer algemeen. Deze franchisenemersorganisaties kennen dan namen zoals “franchisebond”, “franchisenemersbond”, “franchisenemerscollectief X” of “franchisenemersorganisatie Y”. Of deze entiteiten ook steeds verenigingen in de zin van de wet (dus: met rechtspersoonlijkheid) zijn die bestaan uit franchisenemersleden met bijbehorende rechten en plichten zal steeds per franchiseorganisatie moeten worden onderzocht. De meest voorkomende collectieve belangenbehartiging (soms ook genoemd: “franchisecollectief”) vindt plaats via franchisenemersverenigingen van specifieke franchiseformules. Het bestuur van de franchisevereniging is dan meestal door de franchisenemers leden gemachtigd om over bepaalde collectieve franchiseonderwerpen te onderhandelen met franchisegever.

Het lidmaatschap van een vereniging is persoonlijk en kan worden opgezegd, al kan dat in de verhouding met de franchisegever soms tot complicaties leiden indien in de franchiseovereenkomst is bepaald dat de franchisenemer lid zal zijn en blijven tijdens de duur van de franchiseovereenkomst.

Het bestuur van de vereniging wordt uit de leden benoemd. Alle leden hebben in principe een stemrecht in de algemene ledenvergadering. Bij grote verenigingen kan soms een ledenraad worden gekozen die gerechtigd is de leden in bepaalde gevallen te vertegenwoordigen.

De vereniging vergadert meestal één of meerdere keren per jaar. Het bestuur geeft leiding en vertegenwoordigt de vereniging in het maatschappelijk verkeer.

Voor sommige besluiten (meestal van ingrijpende aard) is een quorum (minimum aantal aanwezige leden) en/of een gekwalificeerde meerderheid (bijv: 2/3e van de aanwezige leden moeten voor stemmen om een besluit aan te kunnen nemen) nodig.

De vereniging kan rechten ten behoeve van haar leden bedingen, tenzij uit de statuten het tegendeel blijkt. Door aanvaarding daarvan maken de leden gebruik van die bedongen rechten. De leden en de vereniging kunnen nakoming vorderen van bedongen rechten alsook schadevergoeding.

De vereniging kan alleen lasten en verplichtingen namens de individuele leden aangaan als de statuten die mogelijkheid uitdrukkelijk bieden. Het moet dan gaan om meer dan een algemeen geformuleerde bevoegdheid. Bevatten de statuten de mogelijkheid niet, dan zijn de leden niet gebonden aan door de vereniging ten laste van de (individuele) leden gesloten overeenkomsten met derden.

De vereniging kan zowel als eiseres als gedaagde in een gerechtelijke procedure optreden.

Het bestuur brengt binnen zes maanden na het boekjaat verslag uit aan de ledenvergadering over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt dan eveneens de balans en de staat van baten en lasten ter goedkeuring voor aan de ledenvergadering.

De regels die gelden voor een verenging zijn wettelijk geregeld. Deze wettelijke regels kunnen behoorlijk ingewikkeld zijn en omvatten o.m. bepalingen ten aanzien van de statuten, het bestuur, het bijeenroepen van ledenvergaderingen, het stemrecht, de aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid, etc., etc..

Bij onduidelijkheden of vragen over het functioneren van een vereniging en haar leden adviseren wij u tijdig advies in te winnen.