Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Verkoop vestiging

In de meeste franchiseovereenkomsten is een aanbiedingsplicht opgenomen waarbij de vestiging eerst aan  franchisegever moet worden aangeboden. Soms is een prijs of formule voor de bepaling van de koopsom vastgelegd. Bouwkundige voorzieningen en voorraden moeten bijvoorbeeld worden teruggekocht tegen aankoopwaarde minus afschrijvingen of tegen boekwaarde. Discussie ontstaat vaak over de hoogte van de goodwillvergoeding.

Er zijn diverse waarderingsmethoden om tot een overnameprijs te komen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de prijs en bijkomende voorwaarden is vaak bepaald dat de koopsom door één of meer onafhankelijke  deskundigen wordt vastgesteld. Nadeel daarvan is dat de uitkomst onzeker is en de kosten van de deskundigen behoorlijk kunnen oplopen, afhankelijk van het aantal en soort te benoemen deskundigen. Franchisenemer dient hiermee rekening te houden in de onderhandelingen.

Indien franchisenemer een eigen overnamekandidaat aandraagt moet franchisegever daarmee op redelijke wijze omgaan en rekening houden met de belangen van de verkopend franchisenemer. Franchisegever moet zwaarwegende redenen hebben om een  aangedragen kandidaat te weigeren en mag dus zeker niet “zomaar” een kandidaat afwijzen.

Let bij verkoop van de franchisevestiging ook goed op een eventueel in de franchiseovereenkomst afgesproken concurrentie- of relatiebeding. Zo’n beding kan ertoe leiden dat franchisenemer gedurende langere tijd geen concurrerende werkzaamheden binnen een bepaald geografisch gebied (rayon / postcodegebied / gemeente / provincie / land / etc.) mag verrichten of bepaalde relaties niet mag benaderen. Het is belangrijk hiermee rekening te houden bij verkoop van de franchisevestiging. >> Zie ook: Concurrentiebeding

Indien franchisenemer zijn franchisevestiging wil verkopen is het aan te raden tijdig een deskundige in te schakelen, zowel voor wat betreft de totstandkoming van de verkoopprijs als voor wat betreft het verkoopproces en eventuele bijkomende verplichtingen, kansen en gevolgen.

Relevante uitspraken

De Voorzieningenrechter Haarlem heeft beslist dat franchisegever een door (verkopend) franchisenemer aangedragen overnamekandidaat niet mag afwijzen op basis van niet bekend gemaakte selectiecriteria. Franchisegever is verplicht selectiecriteria bekend te maken, ook al valt aan die selectiecriteria in principe niet te tornen. Franchisegever bevolen selectieprocedure met aangedragen overnamekandidaat voort te zetten (uiteindelijk is de aangedragen overnamekandidaat alsnog geaccepteerd) .

De Voorzieningenrechter Arnhem heeft beslist dat franchisegever niet onrechtmatig handelt jegens overnamekandidaat van franchisevestiging (supermarkt) nu franchisegever met die kandidaat geen overeenstemming heeft bereikt over de te betalen vergoeding, terwijl kandidaat weet dat franchisenemer de vestiging niet zonder toestemming van franchisegever kan overdragen. Franchisegever niet verplicht medewerking te verlenen aan overdracht franchisevestiging aan voorgedragen kandidaat.