Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Verplichtingen franchisegever

De belangrijkste verplichting voor franchisegever is het ter beschikking stellen van de franchiseformule voor de overeengekomen duur.

De formule bestaat niet alleen uit de merknaam, handelsnaam, logo’s en overige intellectuele uitingen maar omvat ook de know-how. Veelal zijn deze vastgelegd in een Handboek dat ter beschikking wordt gesteld aan franchisenemers.

Up-to-date houden van de formule

Franchisegever moet de franchiseformule gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst niet alleen ter beschikking stellen maar ook onderhouden en up-to-date houden. De kracht en uitstraling van de formule moeten minimaal op hetzelfde niveau blijven. Franchisegever dient voortdurend te blijven onderzoeken of de formule nog voldoet aan eisen van de markt en zoniet dan dient tijdig te worden bijgestuurd.

Bescherming formule

Franchisegever moet optreden tegen ongeoorloofde inbreuken op de formule. Zodat afbreuk van of schade aan de formule wordt voorkomen. Ook moet franchisegever erop toezien dat alle franchisenemers de formulevoorschriften naleven. Uniformiteit is immers één van de belangrijkste kenmerken en draagt bij aan de uitstraling, herkenbaarheid en bekendheid van een formule.

Begeleiding en ondersteuning

Franchisegever moet de overeengekomen begeleiding en ondersteuning bieden aan franchisenemers. Vaak is deze verplichting concreet omschreven in de franchiseovereenkomst. Bij achterblijvende resultaten dient franchisegever extra ondersteuning en begeleiding te bieden om de resultaten zoveel mogelijk op aanvaardbaar niveau te krijgen. >> Zie ook: Prognoses.

Verplichtingen omschreven in franchiseovereenkomst

Als belangrijkste verplichtingen van franchisegever staan in de meeste franchiseovereenkomsten vermeld:

ter beschikking stellen van de formule (ook via handboek);
ter beschikking stellen van het logo, merk, handelsnaam en overige intellectuele eigendomskenmerken van de formule;
onderhoud en ontwikkeling van de formule;
ondersteunende activiteiten (marketing, reclame, inkoop, etc.)
begeleiding (lange termijn en ad-hoc begeleiding)
opleiding (opleiding bij aanvang, vervolg opleiding / cursussen, etc.)
ter beschikking stellen van de franchiselocatie
advisering en ondersteuning bij de opening van de franchisevestiging en openingsactiviteiten
exclusiviteit voor franchisenemer binnen een geografisch afgeperkt gebied (rayon)
bieden optie tot aangaan tweede franchise
faciliteren collectief overleg of in franchiseraad
Niet nakoming van verplichtingen

Indien franchisegever haar verplichtingen niet nakomt (wanprestatie) kan nakoming binnen een redelijke termijn worden gevraagd. Komt franchisegever haar verplichtingen binnen de gegeven termijn nog niet na dan is sprake van verzuim. Franchisenemer kan dan nakoming vorderen bij de rechter of de franchiseovereenkomst ontbinden mits de wanprestatie voldoende ernstig is. In beide gevallen kan schadevergoeding worden gevraagd. In de tussentijd kan franchisenemer haar verplichtingen opschorten.>> Zie ook: Wanprestatie franchisegever.

Relevante uitspraken

Het Gerechtshof Arnhem heeft beslist dat franchisegever haar verplichtingen schond jegens franchisenemers door te weinig technische ondersteuning, een te lage bezoekfrequentie van de franchisemanagers, slechte bereikbaarheid franchisegever en een verkeerde besteding van door franchisenemers betaalde mediafee’s. Ontbinding door franchisenemers van de franchiseovereenomsten was daardoor geoorloofd.

De Rechtbank Den Bosch heeft beslist dat franchisegever haar verplichtingen schond jegens franchisenemers nu tussen partijen vast stond dat het actueel houden van de formule van wezenlijk belang was en voorts dat de franchisegever de formule niet aan gewijzigde ontwikkelingen op de markt had aangepast, waardoor deze belangrijk aan kracht en uitstraling had verloren. Ontbinding door franchisenemers van de franchiseovereenkomsten was gerechtvaardigd.