Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Verplichtingen franchisenemer

Als belangrijkste verplichtingen voor franchisenemer gelden het exploiteren van de formule op de afgesproken wijze en het betalen van franchisefees.

Belangrijkste verplichtingen

In de meeste franchiseovereenkomsten staan de volgende verplichtingen vermeld:

  • exploiteren van de franchiseformule op de overeengekomen wijze;
  • exploiteren van de franchiseformule voor eigen rekening en risico;
  • betaling van entreefee (meestal éénmalig), franchisefee, mediafee, etc.;
  • financiële zekerheden bieden (garantie, borg, extra hypotheek, etc.);
  • inkopen van voorraden, producten en diensten bij aangewezen contractleveranciers;
  • verbod verrichten van concurrerende werkzaamheden;
  • aanbiedingsplicht van de franchisevestiging bij einde franchiseovereenkomst;
  • geheimhouding;
  • bij einde franchiseovereenkomst alles teruggeven, w.o. uitingen, handboek, etc.

Niet nakoming van verplichtingen

Indien franchisenemer zijn verplichtingen niet nakomt (wanprestatie) dan kan franchisegever nakoming binnen een redelijke termijn verlangen. Komt franchisenemer vervolgens niet binnen de gegeven termijn na dan is sprake van verzuim. Franchisegever kan dan nakoming vorderen maar ook de franchiseovereenkomst ontbinden, mits de wanprestatie voldoende ernstig is. In beide gevallen kan franchisegever schadevergoeding vragen. In de tussentijd kan franchisegever haar eigen verplichtingen ook opschorten >> Zie ook: Wanprestatie franchisenemer.

Relevante uitspraken

De Voorzieningenrechter Maastricht heeft beslist dat het een franchisenemer niet was toegestaan om in afwijking van de franchiseovereenkomst producten (vlees) in te kopen bij een niet contract-leverancier (in plaats van bij de voorgeschreven contract-leverancier). Ontbinding van de franchiseovereenkomst door franchisegever werd om die reden geldig geoordeeld.