Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Wanprestatie franchisegever

Indien franchisegever haar verplichtingen niet nakomt (wanprestatie) èn sprake is van verzuim dan kan franchisenemer bij de rechter nakoming vorderen of de franchiseovereenkomst ontbinden, mits de wanprestatie voldoende ernstig is. Naast nakoming en ontbinding kan franchisenemer ook schadevergoeding vorderen.

In geval van wanprestatie kan franchisenemer haar verplichtingen opschorten en zich beroepen op verekening. Franchisenemer kan bijvoorbeeld verschuldigde franchisefees opschorten of reeds betaalde franchisefees verrekenen met geleden schade.

De verplichtingen van franchisegever volgen in eerste instantie uit de franchiseovereenkomst en eventuele bijlagen. >> Zie ook: Verplichtingen franchisegever.

Verder kunnen aanvullende afspraken zijn gemaakt en kunnen verplichtingen voortvloeien uit de gewoonte, de redelijkheid en billijkheid of de in het algemeen (handelsverkeer) geldende normen en opvattingen.

Bij achterblijvende resultaten heeft franchisegever de (extra) zorgplicht om (extra) ondersteuning en begeleiding te bieden aan franchisenemer om de resultaten te verbeteren; voldoet franchisegever niet aan deze verplichting dan is sprake van wanprestatie.

Bij wanprestatie moet franchisegever eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij zij wordt gewezen op de concrete tekortkomingen. Deze moeten zo volledig en duidelijk mogelijk worden omschreven, inclusief gevraagde herstelmaatregelen. Franchisegever moet daarbij een redelijke termijn krijgen om de wanprestatie te herstellen. Wat een redelijke termijn is, verschilt per situatie maar meestal is 14 dagen redelijk. Blijft de wanprestatie na de geboden hersteltermijn voortduren dan is sprake van verzuim en kan vervolgens nakoming of ontbinding (mits de wanprestatie voldoende ernstig is) worden gevorderd bij de rechter, vermeerderd met eventuele schadevergoeding. Ook kan betaling van franchisefees worden opgeschort en kunnen franchisefees worden verrekend met de geleden schade, etc.. In uitzonderingsgevallen is een ingebrekestelling niet nodig, bijvoorbeeld indien uit mededelingen van franchisegever blijkt dat hij zal wanpresteren; in zo’n situatie is automatisch sprake van verzuim en kan direct nakoming of ontbinding, schadevergoeding, etc. worden gevorderd.

Indien franchisegever haar verplichtingen niet nakomt maar opschort omdat franchisenemer haar verplichtingen (als eerste) niet is nagekomen, is geen sprake van verzuim. Franchisegever pleegt dan geen wanprestatie en is niet schadeplichtig tegenover franchisenemer. Franchisenemer kan in dat geval geen nakoming, ontbinding of schadevergoeding vorderen.

Uitgangspunt is dat franchisenemer dient te bewijzen dat franchisegever tekort is geschoten, dat schade is geleden en – in geval van ontbinding van de franchiseovereenkomst – dat de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. Wordt onterecht ontbonden, opgeschort of verrekend dan is franchisenemer aansprakelijk voor alle schade die franchisegever daardoor lijdt. Franchisenemer doet er verstandig aan om tijdig deskundig advies in te winnen als sprake is van wanprestatie zodat de juiste stappen in de juiste volgorde kunnen worden gezet.

Relevante uitspraken

De Voorzieningenrechter Zutphen heeft beslist dat franchisegever wanprestatie heeft geleverd tegenover franchisenemer door producten (kleding – privat label) van gebrekkige kwaliteit uit te leveren, door gebrekkige marketingactiviteiten, door geen inzage te geven in besteding van door franchisenemers betaalde marketingfees, door gebrekkig inkoopbeleid zonder schaalvoordelen en door producten te verkopen tegen dumpprijzen (en daarmee de eigen franchisenemers te benadelen). Ontbinding franchiseovereenkomsten door franchisenemers gerechtvaardigd.

De rechtbank Arnhem heeft beslist dat franchisegever de verplichting had om extra advies en bijstand te verlenen aan franchisenemer vanwege ver achterblijvende resultaten. Nu franchisenemer echter niet concreet heeft aangegeven welke maatregelen hij verwachtte en franchisegever evenmin door franchisenemer is gesommeerd of in gebreke is gesteld is geen sprake van verzuim. Daardoor geen schadevergoeding op grond van wanprestatie. Ontbinding evenmin gerechtvaardigd.

De rechtbank Utrecht heeft beslist dat de ingebrekestelling afkomstig van franchisenemers aan het adres van franchisegever geen contractuele verplichtingen van franchisegever betroffen. Er is dan ook geen sprake van een wanprestatie van franchisegever; franchisenemers hebben ten onrechte de franchiseovereenkomsten (vroegtijdig) ontbonden en zijn schadeplichtig.

De Rechtbank Den Bosch heeft beslist dat franchisegever wanprestatie heeft gepleegd door de formule niet aan de gewijzigde markt aan te passen, ondanks sommaties; sprake is van wanprestatie door franchisegever; betaling van franchisefees geldig opgeschort door franchisenemers.

Het Hof Arnhem heeft beslist dat sprake is van wanprestatie van franchisegever doordat het bezoekschema van haar franchisemanagers aan franchisenemers niet of nauwelijks is nagekomen en doordat mediafee’s zijn besteed voor andere doeleinden dan overeengekomen.

De Rechtbank Utrecht heeft beslist dat franchisegever wanprestatie heeft gepleegd door niet tijdig in overleg te gaan over verlenging van de franchiseovereenkomst, ondanks herhaalde verzoeken en pogingen van de franchisenemer om in overleg te komen. Tussentijdse beëindiginbg van de franchiseovereenkomst door franchisenemer geldig.