Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Wanprestatie franchisenemer

Als franchisenemer zijn verplichtingen niet nakomt (wanprestatie) èn sprake is van verzuim dan kan franchisegever bij de rechter nakoming vorderen dan wel de franchiseovereenkomst ontbinden. In beide gevallen kan franchisegever ook schadevergoeding vorderen. Gelijktijdig kan franchisegever haar verplichtingen opschorten en een beroep op verrekening doen.

De verplichtingen van franchisenemer volgen in eerste instantie uit de franchiseovereenkomst en eventuele bijlagen. >> Zie ook: Verplichtingen franchisenemer. Verplichtingen kunnen ook voortvloeien uit de gewoonte, de redelijkheid en billijkheid of de in het algemeen (handelsverkeer) geldende normen en opvattingen en verder bijvoorbeeld uit aanvullende afspraken. Bij betwisting van afspraken of verplichtingen zullen deze moeten worden bewezen door de partij die zich daarop beroept.

In de meeste gevallen moet de franchisegever de franchisenemer eerst schriftelijk in gebreke stellen waarbij de gestelde tekortkomingen worden aangegeven en franchisenemer een redelijke termijn wordt gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen. De tekortkomingen moeten zo volledig en concreet mogelijk zijn omschreven. Wat een redelijke termijn is, verschilt per situatie. Meestal is 14 dagen redelijk.  Komt franchisenemer zijn verplichtingen binnen de gestelde termijn nog niet na dan is sprake van verzuim en kan franchisegever nakoming bij de rechter vorderen maar ook ontbinding en vergoeding van schade. Verder kan zij haar verplichtingen jegens franchisenemer opschorten of de schade verrekenen met eventueel nog aan franchisenemer verschuldigde betalingen.

Indien franchisenemer haar verplichtingen niet nakomt maar juist bewust opschort omdat franchisegever haar verplichtingen (als eerste) niet is nagekomen, is geen sprake van verzuim. Franchisenemer pleegt dan geen wanprestatie en is niet schadeplichtig tegenover franchisegever. Franchisegever kan de franchiseovereenkomst in die situatie ook niet  ontbinden.

Uitgangspunt is dat franchisegever dient te bewijzen dat franchisenemer tekort is geschoten, dat schade is geleden en – in geval van ontbinding van de franchiseovereenkomst – dat de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt. Wordt onterecht ontbonden dan is de franchisegever aansprakelijk voor alle schade die franchisenemer daardoor lijdt.

Het is van groot belang dat u – wanneer u wordt geconfronteerd met een ingebrekestelling van uw franchisegever en een mogelijke ontbinding van uw franchiseovereenkomst of schadevordering – tijdig deskundig advies inwint. Tijdig advies en de juiste stappen in de juist volgorde kunnen in zo’n situatie grote problemen en schade voorkomen en geld en tijd opleveren!

Relevante uitspraken

De Rechtbank Zwolle heeft beslist dat sprake is van wanprestatie van franchisenemer die – weliswaar onder invloed van medische aandoeningen – mededelingen aan derden heeft gedaan die schadelijk zijn voor de reputatie van de franchisegever, de formule en de franchiseorganisatie. Ontbinding franchiseovereenkomst door franchisegever geldig.

De Voorzieningenrechter Groningen heeft beslist dat het – in strijd met gemaakte afspraken tussen franchisegever en franchisenemer – niet voortzetten van de formule (supermarkt) op een nieuwe locatie wanprestatie van franchisenemer oplevert. Franchisenemer bevolen om formule op nieuwe locatie te exploiteren op straffe van een dwangsom.

De Rechtbank Akmaar heeft beslist dat geen sprake is van wanprestatie door franchisenemer die de formule afwijkend exploiteert aangezien de franchisegever toelaat dat andere franchisenemers ook op afwijkende wijze de formule exploiteren. Ontbinding franchiseovereenkomst afgewezen.

De Rechtbank Rotterdam heeft beslist dat de door franchisegever gestelde tekortkoming van  franchisenemer niet voldoende is komen vast te staan en dat de wanprestatie dus (nog) niet voldoende is bewezen. Franchisegever krijgt bewijsopdracht.

De Voorzieningenrechter Zutphen heeft beslist dat van de 10 door franchisegever aangedragen klachten  er vier door franchisenemer (onbetwist) zijn opgelost, dat vijf klachten door franchisenemer zijn betwist en niet zijn komen vast te staan en dat slechts één klacht (gedeeltelijk) is erkend. Onvoldoende is in het kort geding komen vast te staan dat franchisenemer wanprestatie heeft gepleegd. Vordering tot betaling (voorschot op) schadevergoeding afgewezen.