Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Wet Franchise functioneert goed!

21 juni 2022

De Wet franchise is sinds 2021 in werking getreden. Sindsdien zijn franchisegevers en franchisenemers druk doende met de aanpassing van hun franchiseovereenkomsten aan de nieuwe wet.  Zo moet de franchiseovereenkomst uiterlijk per 1 januari  2023 een goodwillbepaling bevatten en moet een postcontractueel non-concurrentiebeding voldoen aan de eisen van de Wet franchise.

Verder is belangrijk dat franchisegever en – nemers overeenstemming met elkaar bereiken over een drempelwaarde. Bij besluiten met een financiële impact boven die drempel is instemming nodig van de meerderheid van de franchisenemers. De meeste franchiseorganisaties slagen er goed in om de drempel in overleg met (het bestuur van) de franchisenemersvereniging van de betreffende formule af te stemmen.

Veel franchisegevers stellen een zogenaamd “precontractueel informatie document” (“PID”) op. Daarin is alle informatie opgenomen die een franchisegever aan een kandidaat franchisenemer verplicht moet verstrekken voorafgaand aan het ondertekenen van een franchiseovereenkomst. Ook die informatieverplichting vloeit voort uit de wet Franchise. Met een PID kan zoveel mogelijk worden voorkomen dat franchisenemers niet of onvolledig geïnformeerd besluiten tot het aangaan van een franchiseovereenkomst. Ook draagt de PID bij aan verdere bewustwording bij kandidaat franchisenemers van het belang om goed geïnformeerd te besluiten om wel of niet te contracteren.

Goed franchisegever- en nemerschap is ook een belangrijke norm in de wet Franchise. Elke handelwijze (of nalaten) van een franchisegever of een franchisenemer kan aan dit beginsel worden getoetst. Het komt erop neer dat partijen zich tegenover elkaar zorgvuldig en met oog voor elkaars belangen moeten gedragen, beoordeeld tegen de franchise specifieke achtergrond.

Tot nu toe, bijna anderhalf jaar na invoering, is er nog zeer weinig gepubliceerde rechtspraak over de wet franchise. Wellicht dat na verloop van meer tijd er ook relatief meer uitspraken worden gepubliceerd. Maar voorlopig lijkt het erop dat franchisegevers en franchisenemers goed in staat zijn om in overleg met elkaar tot goede afspraken te komen en uitvoering te geven aan de wet Franchise. Dat is geheel in lijn met het doel en de geest van de wet en franchise: samen sterker door overleg, transparantie en oog voor wederzijdse belangen!

 

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 21 juni 2022