Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

wetsvoorstel Wet franchise

26 februari 2020

In februari 2020 is het wetsvoorstel “Wet franchise” naar de Tweede Kamer gestuurd.  Het is de bedoeling dat de wet de positie van franchisenemers versterkt. Die versterking wordt nagestreefd door het opleggen van informatieverplichtingen aan franchisegevers in de precontractuele fase en tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst. Door meer, beter en eerder te informeren worden franchisenemers beter in staat gesteld om belangrijke besluiten te nemen en in te spelen op eventuele wijzigingen. Ook wordt een wachttermijn van 4 weken geïntroduceerd gedurende welke partijen geen franchiseovereenkomst mogen sluiten. Die termijn beoogt te voorkomen dat een aspirant franchisenemer onder te grote tijdsdruk en zonder voldoende onderzoek een franchiseovereenkomst aangaat.

Voorts bepaalt het wetsvoorstel dat in de franchiseovereenkomst een goodwillbepaling moet worden opgenomen. Daaruit moet blijken of tijdens de franchiseovereenkomst aan franchisenemer toerekenbare goodwill wordt opgebouwd, hoe de hoogte daarvan wordt bepaald en hoe deze bij het einde van de franchiseovereenkomst wordt afgerekend. Dat is een belangrijke verbetering ten opzichte van de bestaande praktijk waarin vaak helemaal niets is opgenomen over vergoeding van goodwill. Bij het einde van de samenwerking leidt dat niet zelden tot een geschil omdat de verwachtingen uiteen lopen. Franchisenemer rekent bijvoorbeeld op een aanzienlijke vergoeding voor goodwill terwijl franchisegever meent dat van goodwill geen sprake is. Het is goed dat het wetsvoorstel voorafgaande duidelijkheid verlangt.

Verder bepaalt het wetsvoorstel dat een postcontractueel non-concurrentiebeding niet langer dan één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst mag duren en slechts voor het exclusieve gebied. Daarmee wordt geldende jurisprudentie gecodificeerd.

In het wetsvoorstel is tevens een geclausuleerd instemmingsrecht voor franchisenemers opgenomen. Indien sprake is van – kort gezegd – een voorgenomen wijziging van de formule of het invoeren van een afgeleide formule (bijvoorbeeld een webshop) waarmee een kostenverzwaring en/of omzetderving ten laste van franchisenemers is gemoeid dan is instemming nodig van  franchisenemers. De kostenverzwaring en/of omzetderving moet dan wel boven een drempelwaarde uitkomen. Die drempelwaarde moet tevoren worden bepaald en zal per formule verschillen. Het ligt voor de hand dat franchisegevers en franchisenemers per formule in overleg bepalen wat een redelijke en goed werkbare drempelwaarde is.

Het wetsvoorstel gaat uit van dwingend recht waarvan niet ten nadele van franchisenemer kan worden afgeweken. Bij schending van de bepalingen kan franchisenemer nakoming en/of schadevergoeding vorderen en/of rechtshandelingen vernietigen. De bedoeling is dat de wet directe werking heeft behalve voor wat betreft de bepalingen die zien op goodwill en de geclausuleerde instemming; daarvoor geldt een overgangsperiode van twee jaar.

Het wetsvoorstel is een belangrijke stap ter verbetering van het samenwerkingsmodel franchising. De verbeterde informatievoorziening leidt tot meer transparantie en betere besluitvorming binnen de samenwerking. De goodwill en postcontractuele non-concurrentie bepalingen moeten de ongelijke posities wat minder ongelijk maken. Het geclausuleerde instemmingsrecht moet voorkomen dat franchisenemers eenzijdig kunnen worden geconfronteerd met onredelijke wijzigingen in de samenwerking en dwingt tot meer overleg tussen franchisegever en franchisenemer.

Het wetsvoorstel zal bijdragen aan verbetering van franchise als samenwerkingsmodel. Het wetsvoorstel is logisch van opzet en goed werkbaar. De positie van franchisenemers wordt versterkt ook al blijft deze ongelijk en kwetsbaar. In het belang van de franchisebranche dient het wetsvoorstel Wet franchise zo snel mogelijk definitief wet te worden.

 

Kees Kan

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 26 februari 2020