Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Wijziging franchisegever

In sommige franchiseovereenkomsten is opgenomen dat franchisegever het recht heeft om de franchiseovereenkomst over te dragen aan een andere partij. Meestal gaat het dan om een groepsvennootschap of een andere met franchisegever verbonden onderneming. Franchisenemer krijgt dan formeel een andere franchisegever. Voor een dergelijke overdracht is de toestemming van franchisenemer vereist. Die toestemming kan achteraf worden verleend maar ook vooraf: door in de franchiseovereenkomst expliciet op te nemen dat de toestemming bij voorbaat wordt verleend.

Inhoudelijke wijziging franchisegever?

Voor franchisenemer is in dit verband belangrijk of de franchiseovereenkomst is aangegaan juist vanwege de persoon of rechtspersoon van de franchisegever. In dat geval kan het onwenselijk zijn dat franchisenemer bij voorbaat toestemming verleent aan een eventuele overdracht in de toekomst. Franchisenemer weet dan immers niet wie haar nieuwe franchisegever zou kunnen worden. Bij overdracht is van belang dat de nieuwe franchisegever voldoende zekerheid biedt voor de nakoming van alle verplichtingen tegenover haar franchisenemers. Ook andere aspecten zijn van belang zoals bijvoorbeeld of de nieuwe franchisegever een geheel andere koers wil varen met de formule, met de organisatie, ect. etc..

Tegen overdracht van de franchiseovereenkomst naar een zustervennootschap van franchisegever – bijvoorbeeld om fiscale redenen – bestaat voor franchisenemer minder snel bezwaar. Feitelijk hoeft er dan niet veel te veranderen en blijft franchisenemer met dezelfde franchiseorganisatie (en mensen) te maken houden. Wel dient ook dan voldoende zekerheid te worden gekregen dat de nieuwe franchisegever de verplichtingen tegenover franchisenemers kan blijven nakomen; bij twijfel moet dan zekerheid worden geboden, bijvoorbeeld door de oude franchisegever.

Bij twijfel dient franchisenemer niet in te stemmen met een overdracht naar een nieuwe franchisegever althans niet zonder voldoende waarborgen. >> Zie ook:Verplichtingen franchisegever

Vereisten voor overdracht

Overdracht van de franchiseovereenkomst naar een andere franchisegever kan alleen nadat toestemming van de franchisenemer is verkregen en nadat de mededeling van de overdracht  is gedaan aan de franchisenemer. Zolang niet aan beide vereisten is voldaan, is de franchiseovereenkomst nog niet overgegaan naar de nieuwe franchisegever en blijft de “oude” franchisegever de contractuele wederpartij van franchisenemer, met alle rechten en plichten vandien.

Indien u het niet eens bent met een (voorgenomen) wijziging van uw franchisegever doet u er goed aan tijdig deskundig advies in te winnen!

Relevante uitspraken

De Rechtbank Utrecht heeft beslist dat de overdracht van de franchiseovereenkomst van de oude naar de nieuwe franchisegever niet geldig heeft plaats gevonden. Franchisenemer heeft in de franchiseovereenkomst bij voorbaat toestemming verleend voor overdracht aan een groepsmaatschappij. Als noodzakelijke kennisgeving van de overdracht aan de nieuwe franchisegever voldeed niet (de enkele) vermelding daarvan in notulen van een franchisevergadering. De noodzakelijke kennisgeving van de overdracht vond pas plaats in een brief van de (oude) franchisegever aan franchisenemer, vele maanden na die franchisevergadering. Op die datum behoorde de nieuwe franchisegever echter niet tot dezelfde groepsmaatschappij als de oude franchisegever. Overdracht franchiseovereenkomst dus ongeldig. Vorderingen nieuwe franchisegever afgewezen.