Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

franchiseovereenkomst – franchisecontract

De franchiseovereenkomst – ook wel franchisecontract genoemd – is niet in de wet geregeld. Toch is franchise juridisch. Zo is in 2014 in de Tweede Kamer gediscussieerd of er een afzonderlijke “franchisewet” moet komen. De voorlopige eindconclusie is dat die er niet komt en dat er geen politieke meerderheid voor dergelijk wetgeving bestaat. De Minister heeft een schrijfgroep in het leven geroepen die zich bezig moet houden met het opstellen van een Nederlandse Franchise Code inclusief een franchise geschillenregeling. Franchise juristen zijn bij dat proces betrokken.

In EG-verband bestaat de volgende franchise juridisch technische definitie van een franchiseovereenkomst of franchise contract:

“Een franchiseovereenkomst is een overeenkomst krachtens welke de franchisegever de wederpartij, franchisenemer, tegen rechtstreekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent een franchiseonderneming te exploiteren voor de afzet van bepaalde type goederen en/of de verrichting van bepaalde diensten. Deze overeenkomst omvat tenminste verplichtingen met betrekking tot de mededeling door de franchisegever aan de franchisenemer van belangrijke know-how.”

Verder wordt in de jurisprudentie en literatuur als franchise juridisch kenmerk van de franchiseovereenkomst of franchisecontract vermeld dat

“een franchiseovereenkomst een overeenkomst is waarbij zowel de franchisegever als de franchisenemer profijt hebben.”

Belangrijke kenmerken van een franchiseovereenkomst zijn onder andere dat de franchisegever en de franchisenemer een zeer nauwe samenwerking hebben, dat de franchisenemer tegen betaling het recht maar ook de plicht heeft om de formule op de voorgeschreven wijze te exploiteren, dat de franchisenemer vaak verplicht is tot het verrichten van aanzienlijke investeringen en een groot deel van zijn producten of diensten dient af te nemen bij franchisegever, dat franchisegever verplicht is om geen ondeugdelijke prognoses te verstrekken en dat de franchisegever – bij achterblijvende resultaten van de franchisevestiging – verplicht is om extra ondersteuning en begeleiding te bieden.

Een franchiseovereenkomst is vrijwel altijd schriftelijk vastgelegd. In de franchiseovereenkomst staan alle rechten en verplichtingen van franchisegever en franchisenemer. Bijlagen bij de franchiseovereenkomst bepalen mede de verplichtingen. Te denken valt aan een handboek, exploitatiebegrotingen, algemene voorwaarden, algemene betalingsvoorwaarden, inkoopovereenkomsten, conditiestelsels, garantieverklaringen, etc. etc..

Indien franchisenemer bedrijfsruimte huurt van zijn franchisegever dan worden de rechten en verplichtingen ook bepaald door de huurovereenkomst bedrijfsruimte. Voor de huur van bedrijfsruimte gelden bovendien wettelijke regels waar veelal niet van kan worden afgeweken. Het gaat dan meestal om regels ter bescherming van de huurder  (huurbescherming).  >> Zie ook: Huurovereenkomst

De rechten en verplichtingen worden ook bepaald door de redelijkheid en billijkheid, de gewoonte en eventuele mondelinge afspraken. Indien onduidelijkheid bestaat over mondelinge afspraken moeten die worden bewezen en dat blijkt in de praktijk vaak problemen op te leveren. Bewijs kan worden geleverd door alle mogelijke middelen, waaronder schriftelijke stukken maar ook door het horen van getuigen onder ede.