Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Beëindiging franchiseformule

Franchisegever is niet gerechtigd de franchiseformule te beëindigen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst. Indien zij dat toch doet is sprake van wanprestatie aangezien het ter beschikking stellen van de franchiseformule een kernverplichting van franchisegever is. Ook het onderhouden en up-to-date houden van de formule is een kernverplichting van franchisegever. >> Zie ook: Verplichtingen franchisegever.

Neergang formule

Indien een franchiseorganisatie “doodbloedt” doordat bijvoorbeeld het aantal franchisenemers en vestigingen drastisch terugloopt, is in de meeste gevallen ook sprake van wanprestatie. >> Zie ook: Wanprestatie Franchisegever.

Franchisenemer heeft immers recht op een goed functionerende formule die succesvol kan worden geëxploiteerd in de markt. Het (drastisch) teruglopen van het aantal aangesloten franchisenemers of franchisevestigingen duidt meestal op een disfunctionerende franchiseorganisatie.

Indien de franchiseformule door externe omstandigheden, die niet te wijten zijn aan franchisegever, niet langer succesvol is en geen afzet meer vindt in de markt waardoor de franchiseorganisatie en de formule aan kracht en winstgevendheid verliezen, kan soms ook een beroep worden gedaan op dwaling of mogelijk onvoorziene omstandigheden. Zeker indien (niet gerealiseerde) prognoses zijn verstrekt bij aanvang van de franchiseovereenkomst zal een dergelijk beroep kans van slagen hebben.

Relevante uitspraken

Rechtbank Middelburg heeft beslist dat een afbrokkelende franchiseketen duidt op een niet functionerende franchiseorganisatie. Formule in die vorm heeft kennelijk geen levensvatbaarheid (meer). Sprake is van wanprestatie van franchisegever.

De Voorzieningenrechter Utrecht heeft beslist dat het actief afbouwen van een formule door franchisegever een eenzijdige ingrijpende beleidswijziging is die ontbinding van de franchiseovereenkomst door franchisenemers rechtvaardigt. Van franchisenemer kan in redelijkheid niet gevraagd worden om achter te blijven in een “sterfhuisconstructie”.

De rechtbank Noord-Nederland heeft beslist dat bij het beëindigen van een franchiseformule een redelijke opzegtermijn in acht moet worden genomen teneinde de franchisenemers in staat te stellen hun ondernemingen op andere leest te schoeien. Opzegging per direct, ondanks mogelijkheid daartoe in de franchiseovereenkomst, ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Het niet in acht nemen van een redelijke opzegtermijn maakt franchisegever schadeplichtig.

De rechtbank Midden-Nederland heeft beslist dat de franchiseformule onlosmakelijk was verbonden met de naam, het merk en de organisatie van AEGON. Nadat AEGON zich als aandeelhouder en bestuurder had teruggetrokken en de aandelen in franchisegever had verkocht aan een derde was alle betrokkenheid van AEGON bij de franchiseorganisatie en franchiseformule beëindigd. Franchisegever kon daardoor haar verplichtingen jegens de franchisenemers niet meer nakomen. Franchisegever is daardoor schadeplichtig jegens de franchisenemers geworden.