Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Begeleiding , ondersteuning en franchise hulp

Franchisegever is verplicht de afgesproken begeleiding en ondersteuning te bieden aan franchisenemer. Vaak zijn deze verplichtingen concreet uitgewerkt in de franchiseovereenkomst en het franchisehandboek. Franchisegever dient specifieke en gerichte franchise hulp te bieden.

Begeleiding en ondersteuning vindt plaats bij de start en tijdens de duur van de franchise. Zij kan bestaan uit kennisoverdracht, instructies, (extra) promotie of reclame, fysieke ondersteuning door inschakelen extra personeel, financiële ondersteuning, administratieve ondersteuning, cursussen, begeleiding bij implementatie van nieuwe technieken, logistieke ondersteuning, inkoopondersteuning, advisering op financieel gebied of personeelsbeleid, etc. etc.. Komt franchisegever die verplichtingen niet na dan is sprake van wanprestatie.

Extra zorgplicht bij achterblijvende resultaten

Indien omzet of resultaat achterblijven bij de afgegeven prognoses of zelfs sprake is van verliesgevende situaties dan moet franchisegever zich extra inspannen om franchisenemer te ondersteunen met begeleiding en advisering of gerichte maatregelen ter verbetering van de resultaten. Deze (extra) zorgplicht vloeit voort uit de aard van de franchiseovereenkomst die ertoe strekt dat zowel de franchisegever als franchisenemer profijt hebben van de franchiseovereenkomst. Komt franchisegever deze (extra) zorgplicht niet na dan is sprake van wanprestatie. Het is in de meeste gevallen wel noodzakelijk dat franchisenemer de franchisegever concreet schriftelijk in gebreke stelt, aangeeft welke (extra) ondersteuning wordt verwacht en een redelijke termijn biedt om die (extra) ondersteuning en bijstand te leveren. Als die die vervolgens uitblijft is sprake van verzuim en schadeplichtigheid van franchisegever >> Zie ook: Prognoses en Wanprestatie franchisegever.

Relevante uitspraken

Het Hof Den Bosch heeft beslist dat franchisegever wanprestatie heeft gepleegd aangezien zij had verzuimd advies en bijstand te verlenen aan franchisenemer nadat was gebleken dat de geprognosticeerde omzet niet kon worden bereikt. Ontbinding door franchisenemer terecht en franchisegever schadeplichtig.

De Rechtbank Zwolle heeft beslist dat indien de geprognosticeerde omzet niet wordt gehaald door franchisenemer, de franchisegever de verplichting heeft om de franchisenemer advies en bijstand te verlenen, teneinde te komen tot een situatie die recht doet aan de franchiseovereenkomst, te weten een overeenkomst waarbij zowel de franchisegever als de franchisenemer profijt hebben. Franchisegever heeft volgens de rechtbank wel voldaan aan die zorgplicht nu zij franchisenemer tenminste zeven keer heeft bezocht voor extra advisering, franchisenemer een extra rayon is aangeboden, franchisegever heeft aangeboden om franchisenemer te vergezellen bij klantbezoeken terwijl anderzijds franchisenemer niet heeft aangegeven op welke momenten en welke wijze franchisegever (nog meer) extra ondersteuning had moeten bieden. Franchisegever niet schadeplichtig, ontbinding van franchiseovereenkomst door franchisenemer ongeldig.

De Rechtbank Gelderland heeft beslist dat franchisegever (Bart’s Retail) voldoende begeleiding en ondersteuning heeft verricht door – voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst – allerlei gesprekken met franchisenemer te voeren, deze te testen en stage te laten lopen en door – na het sluiten van de franchiseovereenkomst en tijdens de duur daarvan – vaktechnische trainingen te geven, regelmatige bezoeken en adviezen van de winkelcoach waarbij vele aanwijzingen zijn gecommuniceerd en door het jaarlijks verstrekken van aanzienlijke financiële bijdragen om daarmee het bedrijfsresultaat te verbeteren.